การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th

ตารางเรียน นักเรียน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียน : แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่มแล้วสลับวันมาเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - สิงหาคม)