ประกาศการรับเสื้อและเหรียญสำหรับผู้ที่สมัครรอบเพิ่มเติม

        - ให้ท่านมารับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
          ณ ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 6 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
        - โดยนำ BIB มาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเสื้อและเหรียญที่ระลึก


MENU

ประกาศ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรายงานตัวรับเสื้อและBIB

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 21.00 น.

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 21.00 น.

กดที่นี่เพื่อดูกำหนดการและแนวปฏิบัติ

สถานที่จอดรถ กิจกรรม "๑๑๐ ปี สามัคคีร้อยใจ วิ่งมินิมาราธอน เพื่อแม่" ที่พื้นที่บริเวณฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า) ในวันที่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๔.๐๐-๑๒.๐๐น. รถบัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวลา ๐๔.๓๐ น.

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับฝากของในวันวิ่งมินิมาราธอน คือ งดการรับฝากสิ่งของทุกชนิดในงาน

การรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
        วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 : เปิดรับสมัครทุกระยะ
        วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 : ปิดรับสมัครทุกระยะ หรือจนกว่าจะเต็ม


ค่าสมัคร
       ประเภทบุคคลภายนอก
              ระยะ
              1. มินิมาราธอน Mini Marathon (10km) 399 บาท
              2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (5km) 299 บาท


       ประเภทบุคคลภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
           ค่าสมัคร 259 บาท (ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก)

       ประเภทครอบครัว 3 คน (พ่อ แม่ ลูก) ครอบครัวทั่วไป
           เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (5km) ค่าสมัคร 999 บาท

ค่าสมัครครอบคลุมถึง
       1. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง
       2. เหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด
       3. น้ำเปล่าตามจุดโดยประมาณทุก 2 กม.และจุดเส้นชัย

กติกาการสมัคร
       1. สมัครผ่าน เว็บของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    สมัครวิ่ง
          (ระบบออนไลน์จะเปิดตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม)
       2. ผู้สมัครวิ่งสามารถสมัครล่วงหน้าและชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชี "๑๑๐ ปี สามัคคี มินิมาราธอน"
          ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงราย บัญชีเลขที่ : 504-0-99322-6   โดยระบุชื่อ-สกุล ของผู้สมัครวิ่งให้ชัดเจน เพื่อการตรวจสอบและลงทะเบียน
       3. ยืนยันการสมัคร โดยเเจ้งชื่อ - สกุล , เบอร์โทร , ประเภทการวิ่ง, ช่วงอายุที่สมัคร ,
          วัน - เวลาที่โอนเงิน , ไซส์เสื้อและสลิปการโอนเงิน
          ** หลังจากแจ้งการโอนเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินและเวลาตรงตามหลักฐานที่แจ้งโอนมา
          ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ และจะทำการอัพเดทสถานะเพื่อให้พิมพ์ใบสมัคร **

       4. โปรดนำใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดงในวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561
          ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
       5. การรับสมัครด้วยตัวเองที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม
          (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.)
          หมายเหตุ
          วันเสาร์ – อาทิตย์ รับสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
          อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

       6. สมัครหน้างาน ณ จุดวิ่ง เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป
       7. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
       1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ถ้าอายุต่ำกว่า 12ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
       2. เปิดรับทุกสัญชาติ


ประเภท/รุ่นอายุที่จัดการแข่งขัน

ประเภทบุคคลภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
       1. ระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ชาย/หญิง
       2. ครู / เจ้าหน้าที่ / บุคลากรภายในโรงเรียน / คณะกรรมการสถานศึกษา ชาย/หญิง


ประเภทบุคคลภายนอก
       1. รุ่นยุวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี ชาย/หญิง
       2. รุ่นเยาวชน อายุ 16-20ปี ชาย/หญิง
       3. รุ่นประชาชนทั่วไป อายุเกิน20ปี ชาย/หญิง
       4. รุ่นสูงอายุ อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
       5. รุ่นครอบครัวทั่วไป (3 คน พ่อ/แม่/ลูก)


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์
       1. ระยะ 10 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 2 ชม. 06.00 – 08.00 น.)
       2. ระยะ 5 กม. (ชั่วโมงการแข่งขัน 1 ชม. 06.15 - 07.15 น.)


ประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล การมอบรางวัล
              นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงาน
     และต้องนำใบรับรองรายงานผลการแข่งขันแบบไม่เป็นทางการเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
            ประเภทภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
              1. ระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ชาย/หญิง คนละ 1 รางวัล
              2. ครู / เจ้าหน้าที่ / บุคลากรภายในโรงเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษา ชาย/หญิง คนละ 1 รางวัล

            ประเภทบุคคลภายนอก
              ระยะ 10 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามรุ่นอายุ ตามประเภทชาย 3 รางวัลและหญิง 3 รางวัล
              ระยะ 5 กม. แบ่งแยกชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล

            ประเภทครอบครัวทั่วไป 3 รางวัล

นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนเพื่อรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ดังนี้
              1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ
              2. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา หรือพาสปอร์ต


ระเบียบการรายงานตัวเพื่อรับรางวัล นักวิ่งแต่ละระยะรายงานตัวเพื่อรับถ้วยรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
              1. 5 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 7.30 น.
              2. 10 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 7.45 น.

              กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
** โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
*** โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

จับฉลากรางวัลจากหมายเลขเบอร์วิ่ง
              นำใบสมัครหรือเบอร์วิ่งมารับรางวัล


เส้นทางการวิ่ง

จุด Start : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

จุด Finish : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แบบเสื้อและถ้วยรางวัล
กำหนดการ
Design by NILOBOL KANMOOK