รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ที่ โรงเรียน ระดับ ผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
3 โรงเรียนวัดคูยาง ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
7 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
8 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
10 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
11 โรงเรียนบ้านสันกำแพง ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
12 โรงเรียนพุทธิโศภน ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
13 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
14 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
15 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
16 โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
17 โรงเรียนราชานุบาล ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
18 โรงเรียนบ้านปรางค์ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
19 โรงเรียนบ้านสบกอน ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
20 โรงเรียนจ่าการบุญ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
21 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
25 โรงเรียนอนุบาลแพร่ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
26 โรงเรียนบ้านปงสนุก ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ประถมศึกษา รายการของโรงเรียน
29 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
30 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
31 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
32 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
33 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
35 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
36 โรงเรียนอุดมดรุณี มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
37 โรงเรียนสรรพวิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
38 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
39 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
40 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
42 โรงเรียนวัชรวิทยา มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
43 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
44 โรงเรียนหนองฉางวิทยา มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
45 โรงเรียนจอมทอง มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
46 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
47 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
48 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
49 โรงเรียนเทิงวิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
50 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
51 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
52 โรงเรียนคลองลานวิทยา มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
53 โรงเรียนตะพานหิน มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
54 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
55 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
56 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน
57 โรงเรียนตากพิทยาคม มัธยมศึกษา รายการของโรงเรียน