รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางรติรัตน์ เหล็กแก้ว
Mrs. Ratirat Lakkaew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเอมปรีดิ์ บัวเล็ก
Miss AEMPREE BUALEK
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภานิชา หัตถกอง
Miss Panicha Hutthakong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงบัณฑิตา ก้อนแก้ว
Miss Banthita Konkhaew
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Miss Michelle Elizabeth Hobbins
Miss Michelle Elizabeth Hobbins
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชนิดา ลีลากนก
Miss CHANIDA LEELAKANOK
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr Prisco Betangah Nkongmic
Mr Prisco Betangah Nkongmic
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชาวังค์ ดูบาร์เรล
Mr SAWANG KUBARREL
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Tony Mc Gowan
Mr. Tony Mc Gowan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ศิราพัสเมธิน
Miss PIMPICHAYA SIRAPASMETHIN
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
Miss Patcharin Punya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์
PANNAWIT CHAREUNRASALUK
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Megan Renee Hawver
Miss Megan Renee Hawver
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงยศรินธร รีรักษ์
YOSRINTHORN REERAK
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr Joseph Peter Reynolds Acland
Mr Joseph Peter Reynolds Acland
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายหญิงเบรนดา เบห์เรนส์
BRANDA BAREN
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Vivian Anchi Azia
Miss Vivian Anchi Azia
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปุณณัตถ์ เจริญลาศลักษณ์
POONNUT CHAREUNRASALUK
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Robert Parish
Mr. Robert Parish
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายสหัสรัก ถิ่นทิพย์
SAHATSARAK THINTIP
นักเรียน
เด็กชายจอร์ชัวร์ ธาวิน แพ็คเก็ท
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายกฤษฎา สิทธิวงค์
Mr Kritsada Sittiwang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฐภูมิ รัตนบุญโชติ
NUTTAPHUM RATTANABOONCHOT
นักเรียน
เด็กชายภูริช รัศมีจันทร์
PURICH RATSAMEEJAN
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายจตุจักร วงค์ฆ้อง
Mr. Jatujak Wongkong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเฟรมณิการ์ ชุมภูอินตา
FAMEMIKA CHUMPUINTA
นักเรียน
เด็กหญิงศิตานันท์ เหล็กแก้ว
SITANAN LEKKEAW
นักเรียน

กลับหน้าหลัก