รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายปัญญากร คำปา
Mr.Panyakorn Comepa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.สุรภา ขัตตะละ
Surapha Khattala
นักเรียน
ด.ญ.ปฤษญพร ปัญญาราษฎร์
Prissayaporn Panyarij
นักเรียน
ด.ช.เอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ
Ueaangkoob Limsuwan
นักเรียน
ด.ช.ธนชาติ ธราวรรณ
Tanachad Tharawan
นักเรียน
ด.ญ.วรนิษฐ์ นันทิโชติวัฒน์
Woranit Nanthichottiwat
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายปัญญากร คำปา
Mr.Panyakorn Comepa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ปัณณวัฒน์ เลิศมัลลิกาพร
Pannawat Leartlikapron
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายปัญญากร คำปา
Mr.Panyakorn Comepa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กมลกร ชาวบ้านกร่าง
Kamonkorn Chaobaankrang
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวปวีณา เหล็กเงิน
Miss Paweena Lekngern
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.หัฎฐพงษ์ ทิพย์สุขุม
Hathapong Thipsukum
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางศรีธร วงค์คำ
Mrs. Srithorn Wongkam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางประไพ ธีรนรเศรษฐ์
Mrs. Prapai Teeranoraset
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.เภกา เสลานนท์
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Cullen O’boyle
Mr.Cullen O’boyle
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.เมลาณี เฟื้องเพียร
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr.Cullen O’boyle
Mr.Cullen O’boyle
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอรชพร มะลิมาศ
Arachaphorn Malimas
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรสวรรค์ อินต๊ะ
Miss Sornsawan Inta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วรรณวนัช คำตุ้ย
Wanwanat KhamTui
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางผ่องศรี สิทธิชัย
Mrs. Phongsri Sitthichai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศุภกาญจน์ จอมแปง
Supakan Jompang
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเรณู โปธาเกี๋ยง
Mrs. Renu Pothakiang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ธนกร ธุวธนานุรักษ์
Tanakorn Tuwatananurak
นักเรียน
ด.ญ.ณัฐธีรกมล บุญมี
Nutteerakamol Boonmee
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางชบา โนสุยะ
Mrs. Chaba Nosuya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปภาวรินท์ เซี่ยงหลิว
Papawarin Sienglew
นักเรียน
ด.ช.กฤษณ์ธนา ธนะสังข์
Kristthaha Thahasunk
นักเรียน
ด.ช.ชวนากร ภาคภูมิ
Chawanakorn Parkpoom
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายเอริค คาสโตรเวิร์ด เดอ กัสแมน
Mr.Eric C.de Guzman
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ สเตฟานี่ คอนราด
Pimrak Stephauie Konrad
นักเรียน
ด.ช.รัชกฤช ประสิทธิมี
Ratchakrit Prasitthimee
นักเรียน
ด.ญ.ญาณิศา อุ้ยฟูใจ
Yanise Ouyfujai
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายอินทร ชมชื่น
Mr. Intorn Chomchuen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเนเรซ่า ซานโตส
Mrs.Nerissa Enriquez delos Santos
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.บุษกร ขวัญคำ
Bussakorn Kwancome
นักเรียน
ด.ญ.กตัญญุตา สิงห์สร้อย
Katanyuta Singsoi
นักเรียน
พรณภัทร ณ เชียงใหม่
Pornaplwt Na Chiangmai
นักเรียน
15 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยา ศิวิลัยซ์
Mrs. Pariya Siwilai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.วรพล เดชะประทุมวัน
Worapon Decharatumvan
นักเรียน
ด.ช.แก้วกล้า สร้อยกาบแก้ว
Kaewkia Sroykabkaew
นักเรียน
ด.ช.สองเกษม อูปจันทร์
Songkasam Upchan
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล
Mr. Densak Sanmuangmoon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วรัญญา บริรักษ์พัฒนกุล
Waranya Borrirakphattanakul
นักเรียน
ด.ญ.กฤตยา พันธุ์แพง
Krittaya Phanphaeng
นักเรียน

กลับหน้าหลัก