รายการแข่งขัน

โรงเรียนวัดคูยาง

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางพรภิวรรณ ไข่มุก
Mrs. Phonpiwan Khaimuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Keith David Evans
Mr. Keith David Evans
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรัตนา ปิ่นไพบูลย์
Miss Rattana Phinpaiboon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณภัทร ห่านทองสุขศรี
Napat Hantongsuksri
นักเรียน
เด็กชายศรัณยพงษ์ แจ้งเปี่ยม
Saranyaphong Chaengpiam
นักเรียน
เด็กหญิงนภัทร ทัศนวิจิตรพันธ์
Napat Tatsanawijitpan
นักเรียน
เด็กหญิงปรายฝน จินต์สุภาวงศ์
Paifon Jinsupawong
นักเรียน
เด็กหญิงนวพรรษ มะโนสา
Nawapat Manosa
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้ม
Miss Namthip Payim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Mitchell Spencer Simon
Mr. Mitchell Spencer Simon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนิษฐนาถ เผือกใจแผ้ว
Nitthanart Phaukjaiphaew
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสิรปภา ธรรมสอน
Mrs. Sirapapa Thummason
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Mitchell Spencer Simon
Mr. Mitchell Spencer Simon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมภูมิ
Pinyapat Hempoom
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุคนธนา ชื่นนิรันดร์
Miss Sukontana Chuenniran
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Mitchell Spencer Simon
Mr. Mitchell Spencer Simon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพรปวีณ์ บุญอากาศ
Pornpawee Boonarkard
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพัชรญดา ยืนยาว
Miss Pacharayada Yeunyao
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Keith David Evans
Mr. Keith David Evans
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกัญญาวีย์ บุญประภา
Kanyawee Boonprapha
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร
Mrs. Pangthip Wongthavon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายณรงค์ชัย บุญหนุน
Mr. Narongchai Boonnoon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศรัญญา สุขอร่าม
Saranya Sukaram
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Miss Ivy Mauricio Ediezca
Miss Ivy Mauricio Ediezca
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย นันทวงษ์
Mr. Wuttichai Nantawong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงไอรฎา คำทุม
Irada Kamthum
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Ivy Mauricio Ediezca
Miss Ivy Mauricio Ediezca
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย นันทวงษ์
Mr. Wuttichai Nantawong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนกฤต ธนพงศ์ภูวดล
Thanakrit Thanapongpuwadol
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้ม
Miss Namthip Payim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมล
Mrs. Wararat Chamkamon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงทัตพิชา มาลัย
Tatpicha Malai
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวรารัตน์ ฉ่ำกระมล
Mrs. Wararat Chamkamol
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวน้ำทิพย์ พะยิ้ม
Miss Namthip Payim
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนภัสสร ดาษดา
Napassorn Dassada
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางรุ่งนภา พละทรัพย์
Mrs. Rungnapa Palasub
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ
Miss OrawanBodeerat
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศศิมา เมฆี
Saiama Maykee
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา นาคเมฆ
Pichayapa Nakmek
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Dennins Nicolas Binoloc
Mr. Dennins Nicolas Binoloc
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางรุ่งนภา พละทรัพย์
Mrs. Rungnapa Palasub
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวิภัฒน์ ทนตะคุ
Wipat Tontaku
นักเรียน
เด็กหญิงปวริสา เครือโป้
Pawarisa Kueapo
นักเรียน
เด็กหญิงพรไพลิน พันธุมนัน
Ponpailin Pantumanan
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวรจเรข คำสุข
Miss Rotjarek Khamsuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิสา แก่งศิริ
Mrs. Nisa Kangsiri
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหยิงพีรดา ยิ้มโรจน์
Peerada Yimroj
นักเรียน
เด็กชายชยานันต์ มโนภาส
Chayanan Manopas
นักเรียน
เด็กหญิงปัณณพร ปักธงชัย
Pannaporn Pakthongchai
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางวัชรา ธรรมบุตร
Mrs. Watchara Tammaboot
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Dennis Nicolas Binoloc
Mr. Dennis Nicolas Binoloc
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนันทิกร วงษ์บุญมาก
Nuntikon Vongboonmak
นักเรียน
เด็กหญิงจิตรลดา กุรินทร์
Jitrada Gurin
นักเรียน
เด็กชายนัทธวัฒน์ ตันปิง
Nuttawat Tanping
นักเรียน
15 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวพัชรญดา ยืนยาว
Miss Pacharayada Yeunyao
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวัชรา ธรรมบุตร
Mrs. Watchara Tammaboot
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายดรัณภพ แสงสนธิ์
Darunpob Sangsin
นักเรียน
เด็กชายภูอินทัฐญ์ นาคเมฆ
Puintat Nakmek
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวเกศริน อุดทา
Miss Kesarin Utha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิสา แก่งศิริ
Mrs. Nisa Kangsiri
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจีรนันท์ จันพุฒ
Jeeranan Janput
นักเรียน
เด็กหญิงชวัลรัตน์ คุณนาม
Chawanrat Kunnam
นักเรียน

กลับหน้าหลัก