รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวจริยา แจ่มศรี
Miss Jariya Jamsri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Christopher F. Schaack
Mr. Christopher F. Schaack
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกรวิวัฒณ์ กุศลธรรมรัตน์
Mr. Kornwiwat Kusonthammarat
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr. Christopher F. Schaack
Mr. Christopher F. Schaack
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสมคิด ลือใจ
Mr. Somkid Luejai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงประภัสศิริ อินหาญ
Miss. Praphatsiri Inhan
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr. Luke William Weber
Mr. Luke William Weber
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกรุณา ป้องเหลือบ
Miss. Karuna Pongluab
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ลีลาวดี
Ms. Chayanun Leelawadee
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฐนรี ชนะศรี
Ms. Nutnaree Chanasri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Bryant Rodan
Mr. Bryant Rodan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุชัณญา บุญเนรมิต
Ms. Suchanya Booneiramit
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี กัณฑะ
Miss. Supawadee Kantha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางจันทร์โรม ถาวรรุ่งรัตน์
Ms. Chanrom Tavonrungrat
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงโยษิตา ลีลาวดี
Ms. Yosita Leelawadee
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางณภัทร ใจอาจ
Ms. Naphat Jaiard
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms. Marion Hartemann
Ms. Marion Hartemann
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธิรดา สุดไทย
Ms. Thirada Sudthai
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุชาดา ปุญปัน
Miss. Suchada Poonpan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสุชาดา มะณู
Mrs. Suchada Manoo
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปณิตา แจ่มจำรัส
Ms. Panita Jaemjamrat
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิสา สุขทั่ว
Miss. Sunisa Sukthua
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Paul Richard Stevens
Mr. Paul Richard Stevens
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอุรัสยา แก่นทอง
Ms. Urassaya Kaenthong
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศศิพิมล พรมมาก
Miss. Sasipimol Pommak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms. Aleesha Paul
Ms. Aleesha Paul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชาย เจริค เจซซี่ โมราเลส
Mr. Gerick Gezzie Morales
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม
Miss. Siriphat Fuangim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms. Gabrielle Garcia
Ms. Gabrielle Garcia
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายสิปกร ทองนุ่ม
Mr. Sippakorn Thongnum
นักเรียน
เด็กชายปภังกร วรเชษฐบัญชา
Mr. Papangkorn Worachetbancha
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม
Miss. Siriphat Fuangim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Luke Moseley
Mr. Luke Moseley
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชญาดา ศรีสุคันธพฤกษ์
Ms. Chayada Srisukhanthaphruek
นักเรียน
เด็กหญิงพิชชา ธรรมสอน
Ms. Phitcha Thammasorn
นักเรียน
เด็กหญิงปรียนิตย์ บุญรัสกรภูสิษ
Ms. Preeyanit Boonrussakornphusit
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Daniel Anthony Martin
Mr. Daniel Anthony Martin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพีรพล จำปาศักดิ์
Mr. Peerapon Jampasak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนกฤต พรหมซาว
Mr. Tanakit Pomsow
นักเรียน
เด็กชายสิรวิชญ์ กล้าหาญ
Mr. Sirawich Klahan
นักเรียน
เด็กหญิงเบญญาดา พรหมรักษ์
Miss. Benyada Promrak
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Ms. Nicola Jayne Ellar
Ms. Nicola Jayne Ellar
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางยุพิน บุบผาวรรณา
Ms. Yuphin Bubpawanna
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพย์พิมาน
Ms. Suchanan Thippiman
นักเรียน
เด็กหญิงกมลวรรณ เทพศิลปวิสุทธิ์
Ms. Kamonwan Thepsinrapawisut
นักเรียน
เด็กหญิงปัณณภัสร์ อริยชัยอัมพร
Ms. Pannapus Ariyachaiampon
นักเรียน
14 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวศศิพิมล พรมมาก
Ms. Sasipimol Pommak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเพียงตะวัน เครือยา
Ms. Peangtawan Krueya
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกุลปริยา รามัญ
Ms. Kunpriya Raman
นักเรียน
เด็กชายคุณัฐ์ วิชาพร
Mr. Kunut Wichapron
นักเรียน
15 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเพียงตะวัน เครือยา
Ms. Peangtawan Krueya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวิจิตรา ศรสาลี
Mrs. Vijitra Sonsalee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปาณิสรา โปทา
Ms. Panisara Pota
นักเรียน
เด็กหญิงญาดา ไพฑูรย์
Ms. Yada Paitoon
นักเรียน
16 Talent Show
ระดับ -
Mr. Nutthanun Amrit
Mr. Nutthanun Amrit
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Thirawat Pianjai
Mr. Thirawat Pianjai
นักเรียน
Miss Thanyada Paitoon
Miss Thanyada Paitoon
นักเรียน
Miss Nalanthon Mankhrut
Miss Nalanthon Mankhrut
นักเรียน
Miss Nathita Graham
Miss Nathita Graham
นักเรียน
Miss Nichagorn Teerawatcharothai
Miss Nichagorn Teerawatcharothai
นักเรียน
Miss Pimsuang Kunmala
Miss Pimsuang Kunmala
นักเรียน

กลับหน้าหลัก