รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Roberto  Cabbat Ambatali
Mr.Roberto Cabbat Ambatali
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเสษฐวุฒิ พิชญ์กุล
Mr. Sedthawut Phidkul
นักเรียน
เด็กชายพูนพิสิษฐ์ จับใจนาย
Mr. Poonpisit Jupjainai
นักเรียน
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์
Ms. Pimmada Sawamiwat
นักเรียน
เด็กชายณัฐนนท์ จอมสว่าง
Mr. Nattanon Jomsawang
นักเรียน
เด็กหญิงธนภรณ์ สีสองสม
Ms. Tanaporn Srisongsom
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Ms. Charlyn Jay A.Dapetillo
Ms. Charlyn Jay A.Dapetillo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริชุมชัย
Ms. Supitcha Sirichumchai
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางมัณฑนา ปิมปา
Mrs. Mantana Pimpa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด้กหญิงสุณิชา สุตะวงค์
Ms. Sunicha Sutawong
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Ms. Maricor Muyani Valiao
Ms. Maricor Muyani Valiao
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปุญญพัฒน์ สาแดง
Mr. Punyaphat Sadaeng
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางมัณฑนา ปิมปา
Mrs.Mantana Pimpa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด
Ms. Apaphat Lerdsukbanjerd
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางอุษามาศ นาคนาคา
Mrs. Usamas Naknaka
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงรัญชนา สกุลชาติ
Ms. Ranchana Sakulchart
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์
Mrs.Duanchai Suksawat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพสธร บำเพ็ญอยู่
Mr. Potsatorn Bumpenyoo
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางเดือนฉาย สุขสวัสดิ์
Mrs.Duanchai Suksawat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
Mrs. Nitchamon Bumpenyoo
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Jephonie Enganai
Mr.Jephonie Enganai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิรัญชนา สันทะนันชัย
Ms. Wirunchana Santananchai
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางมัณฑนา ปิมปา
Mrs. Mantana Pimpa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ยอดคำวัง
Ms. Yadpirun Yodkamwang
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา

Mr. Jonathan Handforth
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนฤภร ภัครนิธินันท์
Ms. Narueporn Pakkaranithinan
นักเรียน
เด็กหญิงธัญชนิกา คัมภีระ
Ms. Thanchanika Compeera
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา

Mr.Tristan Abellanosa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศุภิสรา แจ้งแย้ม
Ms. Supisara Jangyam
นักเรียน
เด็กหญิงพรนภัส ปาละสกุล
Ms.Pornnapas Palasakul
นักเรียน
เด็กชายอัตรคุปต์ ตราชู
Mr. Atarakupt Trachoo
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเนรกัลตี วรัชรังสิมันตุ์
Mrs.Nerakantree Waratcharungsiman
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชิชญา ยุทธเสน
Ms. Chidchaya Yudtasean
นักเรียน
เด็กหญิงปราญไปรยา ราบรื่น
Ms. Pradpairaya Rabruen
นักเรียน
เด็กหญิงเขมิกา วิวัฒนะ
Ms. Kemmika Wiwattana
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา

Mr. Mark Anthony Estonactoc Nario
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรรณกานต์ คำมูล
Ms. Wannakan Kummool
นักเรียน
เด็กหญิงโยษิตา นิลคูหา
Ms. Yosita Nilkuha
นักเรียน
เด็กชายณัฐสุทธิ์ สันติภูบาล
Mr. Nattasoot Santipuban
นักเรียน
15 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา

Ms. Rishah Angeles Halili
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพัสกร เทพจักร์
Mr. Passakorn Thepjak
นักเรียน
เด็กหญิงณภัทร ศิริวัฒนานุรักษ์
Ms. Naphat Siriwattananurak
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางนฤมล แสงจันทร์
Mrs. Naruemon Seangjan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภคพร กันทะวงค์
Ms. Pakaporn Kantawong
นักเรียน
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกียงเอีย
Ms. Nattanicha Kiang-ia
นักเรียน

กลับหน้าหลัก