รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายสตีเว่น หยวน
Mr.Steven Yuen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง
Mrs.Puangpaka Thiwongwiang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชชาพัชร ผลบุญ
Phitchaphat Pholboon
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายวรวุฒิ ตุ้ยดง
mr.WARAWUT TUIDONG
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวรรณภา เตจ๊ะ
MS. WANNAPA TAEJA
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ ปุณยาพร อินต๊ะพรม
POONYAPORN INTAPHROM
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายโจเซ่ ดิเอโก บราน บาเรนโตส
Mr.Jose Diego Bran Barrientos
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง
Mrs.Puangpaka Thiwongwiang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธมนวรรณ ภาสน์พิพัฒน์กุล
Thamonwan Paspipatkul
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณภา. เตจ๊ะ
Miss Wannapa Taeja
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นส. จรูญศรี. มูลสวัสดิ์
Miss Jaroonsri Moonsawat
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ นาเดีย คิดรักเมือง
Nadea Kitrakmueang
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ. ตุ้ยดง
Mr. warawut Tuidong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Stephanie Anne Newbold
Miss Stephanie Anne Newbold
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ อินทุภา เทียนประสิทธิ์
INTUPA TIENPRASID
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง
Mrs.Puangpaka Thiwongwiang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเครก มาร์ซ
Mr.Craig Marsh
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์รวมสุข
Kawinthida Chanruamsook
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายชาญยุทธ ตาแก้ว
Mr.Chanyut Takaew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสุริยา เสนาดี
Mr.Suriya Senadee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ประมวน
PATTEERA PRAMUAN
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Eric Gomperts
Mr.Eric Gomperts
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง
Mrs.Puangpaka Thiwongwiang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษา
Phumiphat Wongsa
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr.Eric Bitter
Mr.Eric Bitter
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นส. ชมพูนุช. ปันนำ
Miss Chomphunut Pannam
ครูผู้ฝึกสอน
ดช ปภังกร จงไพศาล
PAPANGKORN JONGPAISAN
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นส. ชมพูนุช. ปันนำ
Miss Chomphunut Pannam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss. Ederlyn Ian Gabriel
Miss. Ederlyn Gabriel
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ พิมพ์ชนก วงศ์ถิระศักดิ์
PIMCHANOK WONGTHIRASAK
นักเรียน
ดญ.ฉันห์หทัย เหล่าไพโรจน์จารี
CHANHATHAI LAOPAIRODJAREE
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
มร.โมฮัน
MR.CHANDRAMOHAN SHARMA
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Erik Bitter
Mr. Erik Bitter
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ.จารุกัญญ์ สมยาราช
Jarukan Somyarat
นักเรียน
ดญ.เบญญาภา เพชรปรางค์
BENYAPA PEDPRANG
นักเรียน
ดช.วิธนะ กิจชนะไพบูลย์
WITTHANA KITCHANAPAIBOON
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
มร.โมฮัน
MR.CHANDRAMOHAN SHARMA
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นส. เพ็ญพร ตนะกุล
MISS PENPORN TANAKUL
ครูผู้ฝึกสอน
ดญ.กัญญ์วรา เพียรลุประสิทธิ์
GUNVARA PIANLUPRASIDH
นักเรียน
ดญ.ศิรดา รักเดช
SIRADA RAKDECH
นักเรียน
ดญ. จีรนันท์ ปัญญานุวัฒน์
Jeeranan punyanuwat
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นส. จิราภรณ์ ป้อมฝั้น
Ms Jiraporn Pomfan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
มร. มานิกันตา
Miss. Ederlyn Gabriel
ครูผู้ฝึกสอน
ดช ภูมิณัช วังมณี
Poominut Wangmanee
นักเรียน
ดช. ณัฐชนน สามหมื่นคำ
Nutchanon Sammuenkham
นักเรียน
14 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นส.จิราภรณ์ ป้อมฝั้น
Miss JIRAPORN POMFAN
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
มร. ฟิซาโย
Mr. Fisayo Oguntiase
ครูผู้ฝึกสอน
ดช.ธนัสร วรรณสม
TANATSORN WANNASOM
นักเรียน
ดช ฉัตรดนัย กันทะวงศ์
CHUTDANAI KANTAWONG
นักเรียน
15 Talent Show
ระดับ -
Mr. Nattapron seehamintri
Mr. Nattapron seehamintri
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Meesuk Thaikan
Miss Meesuk Thaikan
นักเรียน
Miss Pinpicha Kowprasertsut
Miss Pinpicha Kowprasertsut
นักเรียน

กลับหน้าหลัก