รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Jeffrey P. Polido
Mr.Jeffrey P. Polido
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Emily Come
Miss Emily Come
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญฺิงจันทรพร เยอส่อ
Jantaraporn Yersor
นักเรียน
เด็กหญฺิงกานต์ณิชา คีลาวงค์
Kannicha Keelawong
นักเรียน
เด็กหญฺิงสิริธร จันทร์พินิจ
Sirithon Janpinit
นักเรียน
เด็กหญฺิงวิลาศิณี เขื่อนขันธ์
Wilasinee Keuankan
นักเรียน
เด็กชายธนัชย์ กัญจนากร
Tanut Kanjanakon
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MR.WYNDEL T COHITMINGAO
MR.WYNDEL T COHITMINGAO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำชุ่ม
Papawarin Kamchum
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MR.WYNDEL T COHITMINGAO
MR.WYNDEL T COHITMINGAO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อาทรประชาชิต
Penpitcha Athornprachachit
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MISS WYNIE LYN DAPETILLO
MISS WYNIE LYN DAPETILLO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญฺิงน้ำทิพย์ มิตรยอดวงศ์
Namthip Mityodwong
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MISS WYNIE LYN DAPETILLO
MISS WYNIE LYN DAPETILLO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญฺิงอภิชญา ธะนาคำ
Apitchaya Tanakam
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Miss Emily Come
Miss Emily Come
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอรศศิร์ กว้านสกุล
Onsasi kuansakul
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Emily Come
Miss Emily Come
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศรันย์รัตน์ พรพิพัฒน์ศิริ
Saranrat Ponpipatsiri
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนุชรี กันทะเนตร
Mrs.Nutcharee kantanate
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Emily Come
Ms.Emily Come
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.สุรวิทย์ พุทธา
Surawit Phutta
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Emily Come
Ms.Emily come
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนุชรี กันทะเนตร
Mrs.Nutcharee kantanate
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ปรมัตถ์ กาศสนุก
Poramut Katsanuk
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Antoine Warneck
Mr.Antoine Warneck
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายนาวิน บุญยิ่ง
Nawin Boonying
นักเรียน
เด็กหญิงกัสมา เมฆบนจันทร์
Kadsama Mekbonchan
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Dawa Yangchen
Miss Dawa Yangchen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญฺิงธิชาดา ติ๊บสุภา
Tichada Tibsupa
นักเรียน
เด็กหญฺิงณัฐธิดา พงศ์พุทธิชา
Nuttida Pongputticha
นักเรียน
เด็กชายพิธิวัฒน์ ฉิมพลี
Pitiwat Chimplee
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Karma Deki
Miss Karma Deki
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฎฐ์ชฏา คำดี
Natchada Khamdee
นักเรียน
เด็กหญิงสุธีรดา ชุ่มใจ
Suteerada Chomjai
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐกฤตา มั่นคง
Nutkritta Munkong
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Karma Deki
Miss Karma Deki
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์
Kanyanat Pimjumnong
นักเรียน
ด.ช.สิรภพ อะทะถ้ำ
Siraphop Atatum
นักเรียน
14 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Antoine Warneck
Mr.Antoine Warneck
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพีรภัทร ภูศรีบุญนาค
Peeraphat Phusriboonnak
นักเรียน
เด็กหญิงชญานิศค์ ทาบุญ
Chayanit Taboon
นักเรียน

กลับหน้าหลัก