รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา วงศ์ใหญ่
Miss Sakuna Wongyai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Jordan Leigh Edgington
Miss Jordan Leigh Edgington
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฏฐกันย์ แซ่ลี้
Nattakan Saelee
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญภัสสร์ วงค์บุญมา
Miss Kanyaphas Wongboonma
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Alan Sidney Jones
Mr. Alan Sidney Jones
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กัญญ์จิรา แซ่ลี
Kanjira Sealee
นักเรียน
3 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัญญภัสสร์ วงค์บุญมา
Miss Kanyaphas Wongboonma
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Moniquee Lashon Brow
Miss Moniquee Lashon Brow
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณชญาดา เชาวรัตน์
Nachayada Chaowarat
นักเรียน
4 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธามาศ อินทร์จำนงค์
Miss Sutamart Injumnong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Moniquee Lashon Brow
Miss Moniquee Lashon Brow
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณิชาพร มณีฉาย
Nichaporn Maneechai
นักเรียน
5 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายสันติ จินดาภานุกูล
Mr. Santi Chindapanukul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวิรัลพัชร มิ่งโอโร
Mrs. Wirunpuch Mingoro
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. นปภัสร์ สุริยะโชติ
Napapat Suriyachot
นักเรียน
ด.ญ. พิชญา วรรณวิไล
Phichaya Wanwilai
นักเรียน
6 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายสันติ จินดาภานุกูล
Mr. Santi Chindapanukul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเพ็ญสุดา สุตะวงค์
Miss Pensuda Sutawong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ธนกฤษฎิ์ สิทธิวงค์
Thanakrit Sitthiwong
นักเรียน
ด.ช.นฤพล ต๊ะต้องใจ
Narupon Tatongjai
นักเรียน

กลับหน้าหลัก