รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวยุพกานต์ บุดดี
Miss Yupakan Buddee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs. Marah Danielle Wanchai
Mrs. Marah Danielle Wanchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชิชญาภรณ์ ใจเฝือ
Miss Chichayaporn Jaifhau
นักเรียน
เด็กหญิงชนัดดา ศรีสุข
Miss Chanutda Sreesuk
นักเรียน
เด็กชายปฏิภาณ ชัยวงค์
Master Pathiphan Chaiwong
นักเรียน
เด็กชายศศิสุกิจจ์ วงค์เสือ
Master Sasisukrit Wongsuer
นักเรียน
เด็กหญิงชาลิสา แวววีระกุล
Miss Chalisa Waewveerakun
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเมธาวดี ริจนา
Ms.Methawadee Ritjana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs.Marah Danielle Wanchai
Mrs.Marah Danielle Wanchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชวัญญา หน้อยเศษ
Miss Chawanya Noiset
นักเรียน
เด็กหญิงลักษนารา ยาวิเลิง
Miss Laksanara Yawiloeng
นักเรียน
เด็กหญิงฐปนัท พิชัยยา
Miss Tapanut Pichaiya
นักเรียน
เด็กชายณัฐวัชต์ เกิดบำรุง
Master Nattawat Kerdbamrung
นักเรียน
เด็กหญิงปวาวรินทร์ มากัน
Miss Paphawarin Makan
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
Miss Watcharaporn Chaikhat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐมน เหมือนจิตร
Miss Nattamon Mueanjit
นักเรียน
4 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเมธาวดี ริจนา
Ms.Methawadee Ritjana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
Mr.Seksan Chuaikaekhai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพัชรี วงศ์นภาไพศาล
Miss Patcharee Wongnapapaisarn
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุพกานต์ บุดดี
Miss Yupakan Buddee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs.Marah Danielle Wanchai
Mrs.Marah Danielle Wanchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชญานิศ ทัศนัยนา
Miss Chayanit Thatsanaiyana
นักเรียน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล
Mr.Rapeepath Kamolsitsirikul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Richard Marilla Faulan
Mr.Richard Marilla Faulan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกุลสินี รุ่งสวัสดิ์
Miss Kulsinee Roongsawas
นักเรียน
7 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
Mr. Seksan Chuaikaekhai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมธาวดี ริจนา
Miss Methawadee Ritjana
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงตรีเกสรมาศ องอาจรักษ์อุดร
Miss Treekasonmat Ongartrakudon
นักเรียน
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวเมธาวดี ริจนา
Ms.Methawadee Ritjana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล
Mr.Rapeepath Kamolsitsirikul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกตวรรณ เจริญร่าง
Miss Katawan Charoenrang
นักเรียน
9 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
Mr. Seksan Chuaikaekhai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปิยาอร โฮมสองชั้น
Miss Piyaorn Homesongchan
นักเรียน
10 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
Miss Daungmanee Promin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสามารถ คัญทัพ
Mr.Samart Kantap
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชชานันท์ พรมแตง
Miss Pichanan Promtang
นักเรียน
11 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ คัญทัพ
Mr.Samart Kantap
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
Miss Duangmanee Promin
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภาวิตา ขัติยะ
Miss Pawita Khattiya
นักเรียน
12 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสามารถ คัญทัพ
Mr.Samart Kantap
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
Miss Duangmanee Promin
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงรัตนา ยะตัน
Miss Rattana Yatan
นักเรียน
13 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
Miss Watcharaporn Chaikhat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Ray Allen Fuller
Mr.Ray Allen Fuller
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจัตวา ชินวิสุทธิ์
Master Jattawa Chinwisut
นักเรียน
14 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
Miss Watcharaporn Chaikhat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Ray Allen Fuller
Mr.Ray Allen Fuller
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุขศิริ สมควร
Miss Suksiri Somkuan
นักเรียน
15 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
Miss Watcharaporn Chaikhat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Ray Allen Fuller
Mr.Ray Allen Fuller
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายป่านฟ้า จตุรคเชนทร์เดชา
Master Phanfa Jaturakachendecha
นักเรียน
16 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
Mr.Seksan Chuaikaekhai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธรรพ์นรธีร์ แสงเพชร
Master Tannoratee Sangpet
นักเรียน
เด็กชายธนภัทร สนิทดี
Master Thanaphat Sanitdee
นักเรียน
17 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
Mr. Seksan Chuaikaekhai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกุลธารินท์ ปลัดคุณ
Miss Kuntarin Paladkun
นักเรียน
เด็กหญิงมาลาวดี ฐิดาภารุ่งเรือง
Miss Malawadee Thidapharungrueang
นักเรียน
18 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวธันยพร พรมการ
Miss Tanyaporn Promkan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
Miss Ruchanee Chobjit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธนัชพร วงศ์จีน
Miss Tanatchaporn Wongin
นักเรียน
เด็กหญิงชนานันท์ แจ้งภูเขียว
Miss Chananan Jangphukeaw
นักเรียน
เด็กหญิงเปมิกา สุทธิวนานุรักษ์
Miss Pemika Sutthivananurak
นักเรียน
19 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
Miss Ruchanee Chobjit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายไพรัตน์ คำปา
Mr. Pairat Khampa
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์
Miss Nathchaya Pengsawat
นักเรียน
เด็กหญิงปรายฟ้า อินเทพ
Miss Praifa Inthep
นักเรียน
เด็กชายมติครรภ คล้ายทอง
Master Matikhap Khlaithong
นักเรียน
20 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล
Krisada Chuariyakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ชัย
Miss Rattanaporn Wongchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวัชรพล ศรีวิชัย
Master Watcharapon Sriwichai
นักเรียน
เด็กหญิงปูณชรัศมิ์ ศรีจันทร์ดร
Miss Puncharat Srichandron
นักเรียน
เด็กชายณภัทร โนวิชัย
Master Naphat Nowichai
นักเรียน
21 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกันธณา ศิริมังคลากุล
Mrs.Kantana Sirimangkalakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ชัย
Miss Rattanaporn Wongchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชนากานต์ บุญหนัก
Miss Chanakan Bunnak
นักเรียน
เด็กหญิงธฤษวรรณ สนิทดี
Miss Tharitsawan Sanitdee
นักเรียน
เด็กชายจิรพงษ์ วงค์โกฎ
Master Jirapong WongKot
นักเรียน
22 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ชัย
Miss Rattanaporn Wongchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกันธนา ศิริมังคลากุล
Mrs.Kantana Sirimankalakul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กันทวี
Master Setthawoot Kantawee
นักเรียน
เด็กหญิงสุชานรี วงค์ชัย
Miss Suchanaree Wongchai
นักเรียน
เด็กหญิงเบญญาภรณ์ อินเทพ
Miss Benyaporn Inthep
นักเรียน
23 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางชุติภา บริบูรณ์
Mrs.Chutipa Borriboon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวรเดช เม่งบุตร
Master Woradet Mengbut
นักเรียน
เด็กชายวริศธร ต้นตระกูล
Master Waritsatorn Tantrakoon
นักเรียน
24 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกศรา หน่อแก้ว
Miss Kessara Norkaew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพัทธมน จินะราช
Miss Phatthamon Chinarat
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์
Miss Natnicha sirasitthikarn
นักเรียน
25 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกศรา หน่อแก้ว
Miss Kessara Norkaew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชนากานต์ การินธิ
Miss Chanakan Karinthi
นักเรียน
เด็กหญิงกมลพร สารพล
Miss Kamonporn Sarapol
นักเรียน
26 Talent Show
ระดับ -
Mr. Chawanwit Waewweerakul
Mr. Chawanwit Waewweerakul
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Kritsanapon Srikrairot
Mr. Kritsanapon Srikrairot
นักเรียน
Mr. Sorasak Buasri
Mr. Sorasak Buasri
นักเรียน
Mr. Preecha Kangwankrai
Mr. Preecha Kangwankrai
นักเรียน
Mr. Sippakorn Chuaykaekai
Mr. Sippakorn Chuaykaekai
นักเรียน
Mr. Sukumpan Somkuan
Mr. Sukumpan Somkuan
นักเรียน
Miss Pimrada Yala
Miss Pimrada Yala
นักเรียน
Miss Chawanluck Yodboonrueng
Miss Chawanluck Yodboonrueng
นักเรียน
Miss Lapatrada Boongete
Miss Lapatrada Boongete
นักเรียน
Miss Pawipa Moonchana
Miss Pawipa Moonchana
นักเรียน
Miss Ployrat Sungkajantaranon
Miss Ployrat Sungkajantaranon
นักเรียน
Miss Krittiporn Changkean
Miss Krittiporn Changkean
นักเรียน
Miss Apitchaya Sed
Miss Apitchaya Sed
นักเรียน
Miss Kawidsara Chaiwong
Miss Kawidsara Chaiwong
นักเรียน
Mr. Nattawat Sritharathikoon
Mr. Nattawat Sritharathikoon
นักเรียน

กลับหน้าหลัก