รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางเสงี่ยม วิชญพันธ์
Mrs.Sangiam Vitchayaphun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Sotelo Candelario Maling
Mr.Sotelo Candelario Maling
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงประภัสสร ชัยพฤกษ์
Prapatsorn Chaiyaphuk
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางหญิง หงษ์รัตน์
Mrs.Ying Hongrat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Alex Galicia Valdez
Mr.Alex Galicia Valdez
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงไปรยา ปิยะจันทร์
Priya Piyajun
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิมพร ชาวน่าน
Miss Phimporn Chaonarn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Gerry M. Bugtong
Mr.Gerry M. Bugtong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชชาพร ไชยมงคล
Pitchaporn Chaimongkol
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวดาราภรณ์ กรองบริสุทธิ์
Miss Daraporn Krongborisud
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Heinz Schmerling
Mr.Heinz Schmerling
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเก็จมณี เฟรทส์
Ketmanee Fritte
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวเวณิกา มหาวงศ์
Miss Wenika Mahawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสุวรรณา มหาพรหม
Mrs.Suwanna Mahaprom
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิมพ์อร เสมอกัน
Phimorn Samerkan
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางเกศฬิน คำมา
Mrs.Keslin Khamma
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพันธ์ทิพย์ นิลุบลไพบูลย์
Miss Pantip Nilubonpaibun
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนทัต ขัตธิ
Thanatad Khatthi
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายธีรภัทร โกดแสง
Mr.Tiraphat Kodsaeng
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขใจ
Miss Laddawan Sukjai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์ทรา
Benyapha Jantar
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา ขำพิมพ์
Mrs.Wasana Khamphim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Matthew Mclachlan
Mr.Matthew Mclachlan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพีรวิชญ์ วิลัย
Peerawit Vilai
นักเรียน
9 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวนัฏฐิตา ศรีสิทธิ์
Miss Natthita Srisit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Matjaz Horvat
Mr.Matjaz Horvat
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิจิตรา วงศ์อนุ
Pijittra Wonganu
นักเรียน
เด็กชายสรวัชญ์ อุทัศ
Sorawach Utas
นักเรียน

กลับหน้าหลัก