รายการแข่งขัน

โรงเรียนพุทธิโศภน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรีนวล นิ่มประสพ
Srinuan Nimprasop
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวิชุดา สารีอินทร์
Wichuda Sareein
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศิวกานต์ บุพศิริ
Siwakarn Buphasiri
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศรีนวล นิ่มประสพ
Srinuan Nimprasop
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศุภาภรณ์ สังประเสริฐ
Supaporn Sangprasoet
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Grant Kruhly
Mr.Grant Kruhly
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูธิดาพร จ่าเลิศ
Thidaporn jalert
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อิสรีย์ แซ่จาง
Isaree Saejang
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mrs.Mary Joy Tejero
Mrs.Mary Joy Tejero
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเพ็ญพิชชา สุทำ
Phenphitcha Sutham
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พรรณทิวา มงคลพันธุ์
Phanthiwa Mongkolphan
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Ms Jahzel Angel Tejero
Ms Jahzel Angel Tejero
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณ
Nat Sriwasophon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชินบัญชร พัฒนกุลเกียรติ
Chinnabunchorn Pattanakulkait
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสุวนา ขัดเงางาม
Mrs.Suwana Kudngaongam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายมงคล บุญมา
Mr.Mongkol Boonma
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พัชรพร บุญตันดี
Patcharaporn Boontundee
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณ
Nat Sriwasophon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเพ็ญพิชชา สุทำ
Phenphitcha Sutham
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ภาวัติ เชาว์ไว
Phawat Chaowai
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวณัฏฐ์ ศรีวะโสภณ
Nat Sriwasophon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมาลี อานันทะนะ
Mrs.Malee Anantana
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ณัฐพงศ์ พลหาญ
Nuttapong Ponhan
นักเรียน
9 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางอรวรรณ แพถนอม
Orawan Peathanom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเพ็ญพิชชา สุทำ
Ms. Phenphitcha Sutham
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณิชกานต์ จันทร์พุธ
Nitchakan Chanput
นักเรียน
ด.ญ.พรลภัท ชีวะวัฒน์
Pornlapat Shewawat
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางดุจดาว สุขสว่าง
Mrs. Dujdow Suksawang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Jerry Tejero
Mr.Jerry Tejero
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอรณัชชา เพชรอุดมพร
Ornnutcha Phetudomporn
นักเรียน
เด็กหญิงธนิดา ตระกูลอุ่นใจ
Thanida Trakulounjai
นักเรียน
เด็กหญิงพิชชาพร กาศสนุก
Pitchaporn Kadsanuk
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวปริญานุช กิริยา
Ms. Preeyanoot Kiriya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ
Ms. Nunnapat Manokum
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.อธิคุณ อุ่นศรีเพ็ง
Athikun Aunsipeng
นักเรียน
ด.ช.อนาวิล ไชยวงค์
Anawin Chaiwong
นักเรียน
ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์
PratchayaphornNgamwong
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวจิรัชญา บุดดี
Ms Jiratchaya Buddee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Joemarico Quilang
Mr.Joemarico Quilang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เฮ้อ
Kunyarat Saehoe
นักเรียน
เด็กหญิงไอรัก รัตนพล
Iruk Rattanapol
นักเรียน
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มไม้
Kanokwan Pummai
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาว นันทิกานต์ อาชีวะ
Ms.Nunthikarn Archewa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิรัชญา บุดดี
Jiratchaya Buddee
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. ปุญญพัฒน์ ไชยวงค์
Punyaphat Chaiwong
นักเรียน
ด.ช.ภพพิพัฒน์ คำปวน
Poppipat Kumpuan
นักเรียน
14 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวธิดาพร จ่าเลิศ
Thidaporn Jalert
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
พระอาจารย์ทุมราช ก้อนมะเขียว
Tummarat Konmakeow
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ธีรภัทร์ วุฒิสวัสดิ์รักษ์
Teerapat Wutisawatrak
นักเรียน
ด.ช.ธนญชัย แม่นยำ
Thanonchai Manyum
นักเรียน

กลับหน้าหลัก