รายการแข่งขัน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร รัตนดวงประทีป
Mrs.Nipaporn Rattanaduangprateep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางฉวีวรรณ พรหมคำแดง
Mrs.Chawewan Promkumdaeng
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัชชา มุ้งต่อบัว
Miss Natcha Muangtobua
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางเอมอร วงศ์ษา
Mrs. Aim-on Wongsa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงญาณิศา คำสิงห์
Miss Yanisa Kumsing
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร รัตนดวงประทีป
Mrs. Nipaporn Rattanaduangprateep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางฉวีวรรณ พรหมคำแดง
Mrs.Chawewan Promkumdaeng
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิง กิ่งฝาง แก้วสุพรรณ
Miss Kingphang Kaewsupan
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางกาญจนา จันทร์จร
Mrs.Kanjana Chunchorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายฤทธิไกร น้อยแกง
Mr. Rittikri Noikang
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเอมอร วงศ์ษา
Mrs. Aim-on Wongsa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกาญจนา จันทร์จร
Mrs. Kajana Chunchorn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวีรวุฒิ รัตนมงคล
Mr. Weerawut Rattanamongkon
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร รัตนดวงประทีป
Mrs.Nipaporn Rattanaduangprateep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางแสงเดือน ปัญญานะ
Mrs.Saengduan Panyana
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ถาวร
Miss Pimrapat Thaworn
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางจิตนิภา สมปราถนา
Mrs.Jitnipa Sompratana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจรัสศรี  หัตถวาศรี
Miss Jaratsri Hatwase
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพร รัตนดวงประทีป
Mrs.Nipaporn Rattanaduangprateep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวยุพาพร พรมทา
Miss Yupaporn Promta
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายประสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์
Mr. Prasit Kaewprasit
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางเอมอร วงศ์ษา
Mrs. Aim-on Wongsa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐชญา เหมาลา
Miss Natchaya Hemala
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสหัทยา พัฒนพิบูลย์
Mrs.Sahattaya Pattanapibun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิตน้อย อินชัย
Mrs.Nitnoi Inchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฐพันธ์ รัตนะ
Mr. Nuttapan Rattana
นักเรียน
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสกุล
Mr. Tanawat Kaewsakul
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวยุพาพร พรมทา
Miss Yupaporn Promta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกาญจนา จันทร์จร
Mrs.Kanjana Chunchorn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปภังกร ปาละโมงค์
Mr. Paphangkorn Palamong
นักเรียน
เด็กชายนาโน ซาคาโมโต
Mr. Nano Sakamoto
นักเรียน
เด็กหญิงธาริกา มโนตา
Miss Tharika Manota
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกาญจนา จันทร์จร
Mrs. Kajana Chunchorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิตน้อย อินชัย
Mrs.Nitnoi Inchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายแทนคุณ จันทร์เรือง
Mr.Thankun Chanruang
นักเรียน
เด็กหญิงนันทินี จองคำ
Miss Nantini Jongkum
นักเรียน
เด็กชายวัชรวิทย์ จินดาวงศ์
Mr.Watcharawit Jindawong
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกาญจนา จันทร์จร
Mrs.Kanjana Chunchorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิตน้อย อินชัย
Mrs.Nitnoi Inchai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ
Mr. Kanphang Kaewsupan
นักเรียน
เด็กนลินทิพย์ พลประเสริฐ
Miss Nalintip ponprasert
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐนรี จิตร์มูลชัย
Miss Natnaree Jitmoonchai
นักเรียน

กลับหน้าหลัก