รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางแคทรียา วุทธพันธ์
Mrs.Cattareeya Wutthaphan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรัญรักษ์ งอกผล
Miss Aranrak Ngokphon
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภัชร์สิตา ฉัตรชัยรัตน์กุล
Pachsitha Chatchairatkul
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางแคทรียา วุทธพันธ์
Mrs.Cattareeya Wutthaphan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอรัญรักษ์ งอกผล
Miss Aranrak Ngokphon
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สวรรค์คณากร
Nathanicha Sawankanakorn
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางออรันดา บุญชายสินธุ์
Mrs.Orranda Boonchaisin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวาสนา เอี่ยมคง
Mrs.Wasna Iamkhong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วิสุทธิพร ประภารวีวรรณ
Wisutthiporn Praparaweewan
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวาสนา เอี่ยมคง
Mrs.Wasna Iamkhong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางออรันดา บุญชายสินธุ์
Mrs.Orranda Boonchaisin
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อารีรัตน์ โชชัย
Areerat Chochai
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางวาสนา เอี่ยมคง
Mrs.Wasna Iamkhong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางแคทรียา วุทธพันธ์
Mrs.Cattareeya Wutthaphan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกุลกัญญา พันธุ์วรรธนะสิน
Kunkanya Phanvatanasin
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางปิยะกมล ดำนงค์
Mrs.Piyakamol Dumnong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเบญจมาศ ผดุงกรรณ์
Mrs.Benchamat Phadungkan
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์
Tonnam Toetthianwong
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางเบญจมาศ ผดุงกรรณ์
Mrs.Benchamat Phadungkan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางปิยะกมล ดำนงค์
Mrs.Piyakamol Dumnong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พิมพ์วราห์ รัตนะวราหะ
Pimwara Rattanawaraha
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ์
Mrs.Chantana Wiwekhatsakan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิริกร คนซื่อ
Miss Sirikon Conchue
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ดลย์สรธัช จตุรงคโชค
Donsoratat Jaturongkachok
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ์
Mrs.Chantana Wiwekhatsakan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อรภชา จิตสุทธิภากร
Onpacha Chitsuthipakorn
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสมใจ สุขเกษม
Mrs.Somjai Sookkasem
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสุพรษา เส็งแดง
Mrs.Suphansa Sengdaeng
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศศิ ศุภศิลป์
Sasi Supasil
นักเรียน
ด.ช.พชรพล ลิ้มไพบูลย์
Phacharapon Limpiboon
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสมจิตร จัตุรัส
Mrs. Somchit Jutturat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิริกร คนซื่อ
Miss Sirikon Conchue
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.อธิธัช สุทธิ
Atithus Sutti
นักเรียน
ด.ช.ยศวร บุตรประดิษฐ์
Yotsaworn Bootpradit
นักเรียน
ด.ญ.วรันธร มีมุข
Warandhorn Meemuk
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา คงเกษม
Miss Nittaya Khongkasame
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายปารเมธ พรมเพียร
Mr.Paramet Prompian
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กชณัฐ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
Kotchanut Wongkeawpotong
นักเรียน
ด.ญ.กรณัฏฐ์ บุญช่วย
Korranat Boonchuay
นักเรียน
ด.ญ.สุภัสสรา ปอตระกูล
Supatsara Portrakoon
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสมจิตร จัตุรัส
Mrs.Somjit Jutturat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิตภินันท์ เหมือนเตย
Miss Chitpinan Muantoei
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ
Titaree Roekattakarn
นักเรียน
ด.ญ.พรปวีณ์ อัศวสกุลศร
Pornprawee Asawasakulsorn
นักเรียน
ด.ญ.ปกิตตา พิทักษ์ทิม
Pakitta Phithakthim
นักเรียน
14 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสมจิตร จัตุรัส
Mrs. Somchit Jutturat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางน้ำทิพย์ ทองน้อย
Mrs.Numtip Thongnoy
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.วรนน จุธากรณ์
Voranon Jutakorn
นักเรียน
ด.ช.รัตนโรจน์ ภัทรเมธาสิทธิ์
Rattanarot Phattharamethasit
นักเรียน
15 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางน้ำทิพย์ ทองน้อย
Mrs. Numtip Thongnoy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสมจิตร จัตุรัส
Mrs.Somjit Jutturat
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ขนน์ชนก สวนดอกไม้
Chonchanok Suandokmai
นักเรียน
ด.ญ.นวียา ภาคภูมิกมลเลิศ
Naveeya Pakpoomkamonlert
นักเรียน

กลับหน้าหลัก