รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา มงคลชัย
Miss Angkana Mongkolchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางแสงเดือน คำปัน
Mrs. Saengduen Kampan
ครูผู้ฝึกสอน
นางนภาพร นุปิง
Mrs. Naparporn Nuping
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นลินี ขัตติยะรังสฤษฎ์
Nalinee Khattiyarangsarit
นักเรียน
ด.ญ.นันท์นภัส ไชยยา
Nannapas Chaiya
นักเรียน
ด.ญ.ปรีชญาน์ ว่องอิสริยวณิช
Preechaya Wongisariyawanit
นักเรียน
ด.ญ.ธัญชนก สุริยะมณี
Thanchanok Suriyamanee
นักเรียน
ด.ช.ทัพพ์ มณีอ่อน
Tap Maneeon
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวอังคนา มงคลชัย
Miss Angkana Mongkolchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอภิญญา ศิริรักษา
Miss Apinya Siriraksa
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ศรัณญพงศ์ งานวิชา
Sarunyapong Nganwwicha
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางรอยพิมพ์ อ่อนน้อม
Mrs.Roipim Onnom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กานต์ชนิต นิลพันธุ์
Kanchanit Ninpun
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวอังคนา มงคลชัย
Miss Angkana Mongkolchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ณัฏฐ์ชวกร มหาวงศนันท์
Natchawakorn Mahawongsanun
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวรรณดี ไชยราชา
Mrs. Wandee Chairacha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วัฒนวดี ชุ่มเย็น
Wattanawadee Chomyen
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางวรรณดี ไชยราชา
Mrs. Wandee Chairacha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณิชาภัทร ทิพย์ปัญญา
Nichapat Tippanya
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนภาพร นุปิง
Naparporn Nuping
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพรพรรณ สุทธจันทร์
Pornpan Soottajan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอุ้มบุญ จันทน์เกษร
Oomboon Chankesorn
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางนภาพร นุปิง
Mrs. Naparporn Nuping
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกฤษติธัชร์ ทนันชัย
Kittitus Tananchai
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางบุศกร มหาวงศ์
Mrs. Busakorn Mahawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ศุภโชค ตั้งเมธีกุล
Suphachock Tungmetheekun
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางบุศกร มหาวงศ์
Mrs. Busakorn Mahawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.กัญจน์ จันทร์เจนจบ
Kun Janjanejob
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวอังคนา มงคลชัย
Miss Angkana Mongkolchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภัทรวดี โพธิ์นิล
Phattarawadee Phonil
นักเรียน
ด.ญ.กรยรัตน์ โลหะโชติ
Kornyarat Lohajoti
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสุพัตรา ปิติรัตน์
Mrs. Suphattra Pitirat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกุลธิดา วงค์เทพ
Mrs. Kultida Wongtaep
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฐธิดา สุจิตโตสกุล
Nattida Sujittosakul
นักเรียน
ด.ญ.อาทิตยาพร กันแก้ว
Autitayaporn Kangaew
นักเรียน
ด.ญ.อาทิตยา ดีพรมกุล
Athitaya Deepromkun
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางแวววิมล ด้วงทอง
Waewwimon Duangthong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเกศรา ศรีตระกูลวงค์
Kedsara Sritakunwong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กฤตญา ประเพณี
Grittaya Prapenee
นักเรียน
ด.ญ.นภสร ศรีอ่อน
Noppason Sreeon
นักเรียน
ด.ญ.กชกร น้อยฉิม
Kotchakorn Noichim
นักเรียน
14 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวระพีพรรณ กัณฑะวงค์
Miss Rapheepan Kanthawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางศิริรัตน์ จันนันทะ
Mrs. Sirirat Junnunta
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ชรินรัตน์ หิรัญกุล
Charinrut Hirunkul
นักเรียน
ด.ญ.พัทธนันท์ ภัคดีสมัย
Pattanut Pukdeesamai
นักเรียน
15 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางแวววิมล ด้วงทอง
Mrs. Waewwimon Duangthong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวระพีพรรณ กัณฑะวงค์
Miss Rapeepan Kanthawong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ปรวัชน์ ว่องอิสริยวณิช
Prorawat Wongitsariyawanich
นักเรียน
ด.ช.พีรณัฐ เทพสุคนธ์
Peeranut Tapsukon
นักเรียน

กลับหน้าหลัก