รายการแข่งขัน

โรงเรียนราชานุบาล

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาววาสนา วิมล
Miss Wassana Wimon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางรสริน รังษี
Mrs.Rosarin Rungsri
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชยณัฐ สิทธิ์วุฒิ
Chayanat Sittiwut
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาววาสนา วิมล
Miss Wassana Wimon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Joshua Jeacock Harrison
Mr. Joshua Jeacock Harrison
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิมพ์ลดา จักรปิง
Pimlada Jakping
นักเรียน
3 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางรสริน รังษี
Mrs. Rosarin Rungrsi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางฉวีวรรณ สวนจักร์
Chaweewan Suanjag
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช
Kamontus Pipatvech
นักเรียน
4 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางฉวีวรรณ สวนจักร์
Mrs.Chaweewan Suanjag
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Sophie Elizabeth Bell
Miss Sophie Elizabeth Bell
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช
Kamontus Pipatvech
นักเรียน

กลับหน้าหลัก