รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านปรางค์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Neil Christian Ucat Calcedo
Mr.Neil Christian Ucat Calcedo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางชฎาภรณ์ ไชยสว่าง
Mrs Chadaporn Chaisawang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายนรภัทร สุทธหลวง
Norapat Suttaluang
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางเรณู คำเทพ
Mrs Renu Khamtep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Supekhyong Litongse
Mr.Supekhyong Litongse
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศิรภัสสร มั่นมา
Sirapatsorn Manma
นักเรียน
3 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางปริญญา เนตรทิพย์
Mrs Parinya Netthip
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Rongsen Jamir
Miss.Rongsen Jamir
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปุณญาภา เขื่อนธนะ
Punyapha Kuantana
นักเรียน
4 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mrs.Debonie M. Gutang
Mrs.Debonie M. Gutang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางอำเพียร จึงตระกูล
Mrs Ampian Jungtragool
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์
Ploynapat Choktaweesamrit
นักเรียน
5 Talent Show
ระดับ -
Miss Thunchanok Hunyut
Miss Thunchanok Hunyut
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Pakwan Chanmaneewat
Miss Pakwan Chanmaneewat
นักเรียน

กลับหน้าหลัก