รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS.LETTY LUMBAB COMEROS
MS.LETTY LUMBAB COMEROS
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง
THANARIT DUANGPANYASAWANG
นักเรียน
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตย์ เขียวบ้านยาง
PANCHANIT KHEAWBANYANG
นักเรียน
เด็กชายสิริเกษม พนมชัยชยวัฒน์
SIRIKASAEM PHANOMCHAICHAYAWAT
นักเรียน
เด็กชายชินาธิป ขืมจันทร์
CHINATIP KHUMJAN
นักเรียน
เด็กหญิงพิชชาพร ภุมรินทร์
PITCHAPORN PUMMARIN
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MS.KEYNETH LACAR ELVINA
MS.KEYNETH LACAR ELVINA
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงญาณัจข์ฉรา ดวงเงิน
YANUTCHARA DOUNG-NGEN
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MS.KEYNETH LACAR ELVINA
MS.KEYNETH LACAR ELVINA
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุพิชญา มะปะวงศ์
SUPICHAYA MAPAWONG
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MR.RYAN MICHAEL STORR
MR.RYAN MICHAEL STORR
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอชิรญา บุญเก๊ะ
ACHIRAYA BOONKAE
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MR.DALE HOLLAND FLOYD
MR.DALE HOLLAND FLOYD
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต
SUPRAWEE TUANTO
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณฤดี ลิ้มคงงาม
NARUDEE LIMKONGNGAM
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MS.LADY JANE U. PALLUTO
MS.LADY JANE U. PALLUTO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเจ็ทซิก้า ลาร์สสัน
JESSIGA LAYSSON
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MS. LADY JANE U. PALLUTO
MS. LADY JANE U. PALLUTO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิรัชญา มะปะวงศ์
JIRATCHAYA MAPAWONG
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MS. MYLEM WALDO ADANGLAO
MS. MYLEM WALDO ADANGLAO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจุลภา ยมสุขุมประภา
CHUNPHA YOMSUKHUMPRAPHA
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MS. JUVIELYN ROSALES GABAS
MS. JUVIELYN ROSALES GABAS
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณภัทร์ดนัย จันทร์ฉาย
NAPATDANAI JANCHAI
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. CHONETH MAHIPOS MAGAYON
MS. CHONETH MAHIPOS MAGAYON
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โตกราน
SETTHAWUT TOKRAN
นักเรียน
เด็กชายทักษพล มุณีสว่าง
TAKSAPON MUNEESAWANG
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. CHARITY BALSOMO DIOREC
MS. CHARITY BALSOMO DIOREC
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายรักษภูมิ มุณีสว่าง
RAKSAPOOM MUNEESAWANG
นักเรียน
เด็กหญิงนภสร แท่นทอง
NAPASORN THANTHONG
นักเรียน
เด็กหญิงธัญชะนก เหลืองทองนารา
THANCHANOK LEUANGTHONGNARA
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์
CHAYAKUL CHANTHAWARANG
นักเรียน
เด็กชายสุวพิชญ์ สุวรรรณเทพ
SUWAPHIT SUWANATAPE
นักเรียน
เด็กหญิงปีติภักดิ์ ปฏิยุทธพิริยการ
PEETIPAK PATIYUTPIRIYAKAN
นักเรียน
14 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
MS. MARIA TERESA R. VILLORENTE
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณิธิศ วาดสันทัด
NITHIT VADSUNTAD
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญา ปัญญาโรจน์
PITCHAYA PUNYAROJ
นักเรียน
15 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MS. BERNADETTE OBSANIA BALUYUT
MS. BERNADETTE OBSANIA BALUYUT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจารุจิรัสย์ โยมะบุตร
JARUJIRUS YOMABUTE
นักเรียน
เด็กหญิงมัชฌิมา มากจุ้ย
MATCHIMA MAKCHUI
นักเรียน

กลับหน้าหลัก