รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลพะเยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Miss Tisarat Pancharoen
Miss Tisarat Pancharoen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรจเรข เข็มทอง
Miss Rodjarek Kemthong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. จิตตินี จิตจำนงค์
Jittinee Jitjumnong
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางจินตรา พร้าวไธสง
Mrs. Jintara Prawthaisong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Tisarat Pancharoen
Miss Tisarat Pancharoen
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกัณฑ์ชัย พูนไพบูลย์พิพัฒน์
Kanchai Bhoonbhiboonpipat
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ ก๋าวิตะ
Mr.Somyod Kavita
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Julie Clay
Miss Julie Clay
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชา พุทธวงศ์
Picha Putthawong
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมินตรา อินต๊ะไชย
Miss Mintra Intachai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางบุญประคอง ชัยชนะ
Mrs.Boonprakong Chaichana
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเตชิน เจริญสิงห์
Techin Jarounsing
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr. Abou Chaihabiddine
Mr. Abou Chaihabiddine
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์
Mrs.Mayuree Wattanasomboon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนรมน พรหมโลก
Noramon Promloke
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายสุรฉัตร พีระพล
Mr.Surachat Peerapol
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Abou Chaihabiddine
Mr.Abou Chaihabiddine
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเขมจิรา ราชสาร
Khemchira Ratchasan
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวเดือนเพ็ญ งามชัยวงศ์
Miss Duanpen Ngamchaiwong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Mate Pertich
Mr. Mate Pertich
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพีร์ภวัฐ ศรีวิสุทธิ์สมบุญ
Peephawat Srivisutsomboon
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวมินตรา อินต๊ะไชย
Miss Mintra Intachai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Mate Pertich
Mr. Mate Pertich
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์
Abhisit Yeamrat
นักเรียน
9 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.James Miller
Mr.James Miller
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสรยุทธ กิตตะวงศ์
Mr.Sorrayuit Kittawong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภาสกฤต คงสงวนสุข
Pasakrit Kongsanguansuk
นักเรียน
เด็กชายภาวัช ลีลางาม
Phawat Leelangarm
นักเรียน
10 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางอรวรรณ ราชเนตร์
Mrs. Orawan Rajchanet
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสรยุทธ กิตตะวงศ์
Mr.Sorrayuit Kittawong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์
Chaiyapat Vijakkanawong
นักเรียน
เด็กชายญาณวุฒิ พรหมเผ่า
Yarnnawut Prompow
นักเรียน
11 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางบุญประคอง ชัยชนะ
Mrs.Boonprakong Chaichana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs.Evgenia Vinogradova
Mrs.Evgenia Vinogradova
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวัตสัน จูเนียร์ โอมานี่
Watson Junior Ogmanie
นักเรียน
เด็กชายภูภัชร ตรีนุสนธิ์
Phupatchara Treenuson
นักเรียน

กลับหน้าหลัก