รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Jacqueline Moriarty
Miss Jacqueline Moriarty
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางดาวเนตร ทองมี
Mrs.Daonet Tongmee
ครูผู้ฝึกสอน
นางเยาวภา หงษ์มณี
Mrs.Yaowapha Hongmanee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยปภัสร์ รัตนมณีรัศมี
Miss Ployprapat Rattanamaneratsame
นักเรียน
เด็กหญิงณิชานันท์ เงินอินต๊ะ
Miss Nichanun Ngerninta
นักเรียน
เด็กหญิงศุภรดา ซื่อตรง
Miss Suparada Suetrong
นักเรียน
เด็กหญิงเนรัญชรา ศรีจินดา
Miss Nerunchara Srijinda
นักเรียน
เด็กหญิงปานชีวา บุญปาน
Miss Pancheeva Boonpan
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางดาวเนตร ทองมี
Mrs.Daonet Tongmee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล
Miss Sirirat Chantaban
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิรภิญญา ช่วยบำรุง
Miss Jirapinya Chuaibumrung
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางดาวเนตร ทองมี
Mrs.Doanet Tongmee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Jacqueline Moriarty
Miss Jacqueline Moriarty
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอันติกา กัลยา
Miss Antika Kanlaya
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางกุลธิดา สัญนิชาติ
Mrs.Kulathida Sannichart
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปณิดา รักผูกพันธ์ุ
Miss Panida Rukpukpun
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปวิช พงศ์ชำนะภัย
Mister Pawich Phongchamnaphai
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Miss Sarah Heffernan
Miss Sarah Heffernan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายศรัณย์ นาเชียงใต้
Mr.Saran Nachiangtai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกัญญาภัค จิตรสำราญ
Miss Kanyapak Jitsamran
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกฤษฎี มีรัตน์
Mrs. Krissadee Meerut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน

Mr.Mitchell Patterman
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปภังกร พงศ์ชำนะภัย
Mister Prapangkorn Phongchamnaphai
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางดาวเนตร ทองมี
Mrs.Daonet Tongmee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Laura Herrera
Miss Laura Herrera
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชัชรินทร์ ชำนาญผา
Mister Chutcharin Chumnanpha
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางดาวเนตร ทองมี
Mrs.Doanet Tongmee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวดาริกา สุขสบาย
Miss Darika Suksabai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปภัสรา ทวีเกษม
Miss Papassara Taweekasem
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางกฤษฎี มีรัตน์
Mrs.Krissadee Meerut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Elsie Dineen
Miss Elsie Dineen
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณวฤณ เกษมสัตย์
Miss Navarin Kasemsut
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางกฤษฎี มีรัตน์
Mrs.Krissadee Meerut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Elsie Dineen
Miss Elsie Dineen
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกฤตเมธ อังกูลภักดีกุล
Mister Krittamet Angkoolpakdeekul
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางกฤษฎี มีรัตน์
Mrs. Krissadee Meerut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Mitchell Patterman
Mr.Mitchell Patterman
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพฤทธ์ เปลี่ยนกริม
Mister Parit Plainkrim
นักเรียน
เด็กหญิงอภิสรา อนุกูลวัฒนา
Miss Apisara Anukulwattana
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางวรรณิตา ไกรศรีบุตร
Mrs. Wannita Kraisribut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายอนวัช ปานสุด
Mr.Anavat Pansud
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญกาญจน์
Miss Jutamat Bungan
นักเรียน
เด็กหญิงวิชญาดา จันทรศัพท์
Miss Wichayada Chantarasupf
นักเรียน
เด็กหญิงนิชาดา มณีวรรณ์
Miss Nichada Maneewan
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเยาวภา หงษ์มณี
Mrs.Yaowapha Hongmanee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายนพดล พลกลาง
Mr.Nobpadon Polklang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐประภา พรพฤฒิพันธุ์
Miss Nutprapa Pornphuettipun
นักเรียน
เด็กชายกฤตภัค นริศราวุธ
Mister Krittapak Narissarawut
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรวดี หมอนทอง
Miss Patthawadee Montong
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวสุขุมาภรณ์ ชมปรีดา
Miss Sukumaporn Chompreeda
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวาสนา อ่ำศรีเวียง
Miss Wassana Amsriwiang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกันตธีร์ ขวัญทอง
Mister Kantathee Kwanthong
นักเรียน
เด็กหญิงเจนนภา ศรีสุข
Miss Jannapa Srisuk
นักเรียน
เด็กหญิงณัชชา สุขอยู่
Miss Nutcha Sukyoo
นักเรียน
15 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Miss Marion Delaney
Miss Marion Delaney
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกัญญารัตน์ หาบุตร
Miss Kanyarak Habut
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชัชฤทธิ์ หล่อยิ่งยงไพศาล
Mister Chatcharit Loryingyongpaisal
นักเรียน
เด็กชายภัทรพล เรืองธนสิน
Mister Pattharaphon Reungthanasin
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ เสนคุณ
Miss Patcharaporn Senkun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายศรัณย์ นาเชียงใต้
Mr.Saran Nachiangtai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงบัญฬริกา แก้วก๋อง
Miss Banrarika Keawkong
นักเรียน
เด็กชายณัฐวรรธน์ ด้วงทำ
Mister Nathawat Duangtham
นักเรียน
17 นวัตกรรมครู
ระดับ ครูผู้สอน
นางกุลธิดา สัญนิชาติ
Mrs.Kunlathida Sannichart
ครู พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
18 นวัตกรรมโรงเรียน
ระดับ โรงเรียน
นางสาวดาริกา สุขสบาย
Miss Darika Suksabai
ครู พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์
Miss Pilailuck Praputtichuwong
ครู

กลับหน้าหลัก