รายการแข่งขัน

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางมาลี ธรรมเมือง
Mrs. Malee Tammuang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภคนันท์ บรรเลง
Pakanan Bunleng
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์
Mrs. Nongnoot Imchitanusorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิดาภา ขอนเคียน
Jidapa Khonkien
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์
Mrs. Thidarat Chotikayanon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา ยวงใจ
Maneetiptawa Yuangjai
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวประภาพร มะละสาร
Miss Prapaporn Malasarn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศศิพิชญ์ สมใจ
Sasipit Somjai
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ เอนกนันท์
Mrs. Nonglak Aneknan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปัณณพร พันธุรัตน์
Punnaporn Panturat
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นายสุกฤษฎิ์ ชายป่า
Mr. Sukrit Chaipa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยปภัส จิตรัตน์
Ploypapat Jitrat
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
Miss Narumon Kantahong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงดลพร สายปัญญา
Donlaporn Saipanya
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
Mrs. Praiwan Chanchaiweerapun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพงศ์กรณ์ คำชื่น
Pongkorn Kumchuen
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr. Peter Geraghty
Mr. Peter Geraghty
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววาสนา สันป่าแก้ว
Miss Wassana Sanpakaew
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิสุดา ชมภูมิ่ง
Wisuda Chompooming
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งนภา พะย๋า
Miss Rungnapa Paya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนภาพร จารเมือง
Miss Napaporn Jarnmuang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายคมกริช ปานจิ่ง
KhomKrit Panjing
นักเรียน
เด็กชายอนรรฆ พยุงวิวัฒนากูล
Anuk Payungwiwattanakul
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
ดญ วิภาวี ไชยวงศ์ษา
Wipawee Chaiwongsa
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ แพรวา บัดติยา
Prawa Budtiya
นักเรียน
ดญ สรัลพร มีมนต์
Wipawee Chaiwongsa
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Eric Cincotta
Mr. Eric Cincotta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
Mr. Supakarn Sawangmuangworrakul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนนทพร เข็มวิชัย
Nontaporn Khemwichai
นักเรียน
เด็กชายกฤษณพัฒน์ สมยะ
Kritsanaphat Somya
นักเรียน
เด็กหญิงกนกพร กาทองทุ่ง
Kanokporn Katongthung
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวสุภมาส เรือนไชย
Miss Supphamas Ruanchai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกิตติชัย กิตติสมร
Mr Kittichai Kittisamorn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายฐปนชล อินต๊ะพงษ์
Thapanachon Intapong
นักเรียน
เด็กชายชญานนท์ พรินทรากุล
Chayanon Printrakoon
นักเรียน
14 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางศรัญญา ปัญญาส่อง
Mrs. Saranya Panyasong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
Miss Kunyakorn In-Come
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภูษณิษา พันแพง
Pusanisa Panpang
นักเรียน
เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
Surichaya Thinta
นักเรียน

กลับหน้าหลัก