รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลแพร่

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาว เนตรดาว ปัญญาไวย
Miss Netdao Punyawai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Emily E. Matheny
Miss Emily E. Matheny
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิง ธนัญชนก กาศวิราช
Miss Thananchanok Katwirat
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาว เนตรดาว ปัญญาไวย
Miss Netdao Punyawai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Emily E. Matheny
Miss Emily E. Matheny
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิง ประภาศิริ จันสอง
Miss Prapasiri Chansong
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Miss Florence Martinez
Miss Florence Martinez
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนภัสรา ยวงแก้ว
-
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กรรณิกา บุญซ้อน
Miss Kunniga Boonsorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิง ธนภรณ์ มาอุ่น
Miss Thanaporn Maoon
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางชวนพิศ สมบัตินันทนา
Mriss Chuanpit Sombatnantana
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Santa Clara Mismisen
Miss Santa Clara Mismisen
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอนันตรา ละอินทร์
Miss Anutra Lain
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาว มณีมัญชุ์ ง้าวแหลม
Miss Maneeman Ngoawleam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชาย พีระวิชญ์ ชำนาญ
Mr. Peerawit Chamnan
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาว จรัญญา ปัญญา
Miss Jaranya Panya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอติวัน กันแก้ว
Miss Atiwan Kankaew
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กัญญาภัค จันทร์น้ำคบ
Miss Kanyapuk Channamkob
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงตุลยดา นันตา
-
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นายสันติราษฏร์ พชรศักดิ์
Mr. Santirat Pacharasak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Alejo G. Valdez
Mr. Alejo G. Valdez
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิง กัญญ์วรา พันธุ์เวช
Miss Kanwara Phunwet
นักเรียน
เด็กหญิง นารีรัตน์ อินต๊ะปัญญา
Miss Nareerat Intapunua
นักเรียน
เด็กหญิง ทมิตา สงวนศรี
Miss Thamita Sanguansri
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม เทียนทอง
Miss Pranom Teinthong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Arlyn A. Mattinez
Miss Arlyn A. Mattinez
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชาย เสกสิทธิ์ ล้อวิไล
Mr. Seksit Lorwilai
นักเรียน
เด็กหญิงปิ่นญาดา ฝาเรือนดี
นักเรียน
เด็กหญิง สุชาดา จักรทอง
Miss Suchada Jakthong
นักเรียน
11 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr. Mark Anthony A. Jaquias
Mr. Mark Anthony A. Jaquias
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชาย อภิภู สง่าแสง
Mr. Apiphu SangaSang
นักเรียน
เด็กชาย พีระวัฒน์ กาศแสวง
Mr. Peerawat Katsawang
นักเรียน

กลับหน้าหลัก