รายการแข่งขัน

โรงเรียนบ้านปงสนุก

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชลี ทองคำ
Miss Anchalee Thongcome
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Theo Vermaak
Mr.Theo Vermaak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกวินทรา อินทร์หอม
Miss Kawintha Inhom
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
Miss Pornprapa Juntawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Theo Vermaak
Mr.Theo Vermaak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสาริศา ถวัลย์วราศักดิ์
Miss Sarisah Tawanwarasak
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
Mr.Naville Candy
Mr.Naville Candy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
Miss Wachiradao Sangboonreung
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกันต์สุดา แปงใจ
Miss Kunsuda Pangjai
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
Mr.Naville Candy
Mr.Naville Candy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
Miss Wachiradao Sangboonrueng
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน
Miss Apahpisit Pongpahsin
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
Miss Praewpawong Yovapui
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพลอยปภัส สินวัชรไพศาล
Miss Ploypapat Sinwatcharapaisal
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัลยรัตน์ ธรรมรัตนพงษ์
Miss Kanyarat Thammaratanaphong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางภัทรวดี เวทะธรรม
Mrs. Pattarawadee Wethatham
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนภษร ธุงจันทร์
Miss Napasorn Thungchan
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางภัทรวดี เวทะธรรม
Mrs. Pattarawadee Wethatham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกัลยรัตน์ ธรรมรัตนพงษ์
Miss Kanyarat Thammaratanaphong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงลภาพร สุพจนานุรักษ์
Miss Lahpahporn Supohtjananoorak
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนีรัตน์ ประเสริฐ
Miss Suneerat Na Prasert
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Nathan Oliver Willis
Mr.Nathan Oliver Willis
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเกียรติคุณากรณ์ ธนาบดินทร์กูล
Keitkunakorn Tanabodinkool
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุนีรัตน์ ประเสริฐ
Miss Suneerat Na Prasert
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Nathan Oliver Willis
Mr. Nathan Oliver Willis
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช กัมปนาท ถาน้อย
Mr.Gambahanat Tahnoi
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวนภาลัย คำกาละ
Miss Napalai Kamkala
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวัชราพร การสูงเนิน
Mrs. Watcharaporn Kansungnern
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัทรลภา ธิดา
Miss Patlapaa Thida
นักเรียน
เด็กหญิงปองการ สิทธิกูลนะ
Miss Bonggahn Sittigoonah
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Alex Prescott
Mr.Alex Prescott
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกนกวรรณ หม้อคำมูล
Miss Kanokwan Morkhommoon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเจมส์ เพรลย์
Mr.James Prayle
นักเรียน
เด็กหญิงขวัญมนัส คันธวังอินทร์
Miss Kwanmanas Khanthawang-in
นักเรียน
เด็กหญิงณัชชา โตสวงน
Miss Natcha Tosanguan
นักเรียน
12 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
Mr.Josehp Russillo
Mr.Josehp Russillo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
Miss Supissara Hanwong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวรรธนัย ใจการ
Mr.Watahnai Jaigan
นักเรียน
เด็กชายณชพล ศิริชา
Mr.Nachapon Siricha
นักเรียน
13 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางจรัสศรี สิงหจารุ
Mrs. Jarssri Singhajaru
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
Miss Sowvapa Plangkaew
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชาย พีรดนย์ บุญเรืองรัตน์
Mr. Peeradon Boonruangrat
นักเรียน
เด็กหญิงกุลภัสสร์ นาฑีทอง
Miss Kullapat Nateethong
นักเรียน

กลับหน้าหลัก