รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางดวงดี มะทะการ
Mrs. Doungruedee Mathakan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นิสารัตน์ แก้วศรี
Nisarat Kaeosri
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอุษาวดี อ่อนมี
Miss Usawadee Onmee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ยุทธิดา แสงศรี
Yuttida Sangsri
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนิษฐา ทัพมอญ
Ms. Kanidtha Tupmorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.พิษณุวัศน์ พิทูรทัศน์
Phisanuwat Phitoontat
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นายธนาวุฒิ มั่นแย้ม
Mr. Thanawut Manyaem
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.สิรภพ อิ่มสุขศรี
Siraphob Imsuksri
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางภาวนา สิงหพงษ์
Mrs. Phawana Singhapong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นิจิตา ผลจันทร์
Nijita Pholchan
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรประภา สายญาติ
Ms. Chiraprapha Saiyat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กัญญาวี เทียมสมบูรณ์
Kanyawee Thiamsomboon
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางพฤษภา ปาลาศ
Mrs. Prussapa Palas
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภาวิณี  สังขมณี
Phawinee Sangkhamanee
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางลำทิว เพ็ชรคำ
Mrs. Lumthio Phetkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ทรรศพร ทรงคุณ
Thassaporn Songkun
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางอำไพ น่วมศิริ
Mrs. Ampai Nuamsiri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กชพร เหล็กคำ
Khochaporn Lekkum
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวกฤตยา ทองแต้ม
Miss Krittaya Thongtam
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภัคจิรา มีเกิดมูล
Phakjira Meekoedmoon
นักเรียน
ด.ญ.กชญดา จันทรสุวรรณ
Kodchayada Chansuwan
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑ
Mrs. Sudjai Rodpuengkrut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ธันยพร ลิ้มมณี
Thanyaporn Limmanee
นักเรียน
ด.ญ.กัญญาภัค ถึงกลิ่น
Kanyapak Theungklin
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ บุตรมางกูล
Miss Arporn Buttmangkul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นัชชา นราพินิจ
Nasha Narapinit
นักเรียน
ด.ช.ปฐพี เจริญศิลป์
Pathapee Jaleansin
นักเรียน

กลับหน้าหลัก