รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางละอองดาว อุณหพิพัฒน์พงษ์
Laongdao Unhaphipatpong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์
Sasiya Chalapirom
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ลภัสรดา วสุธนพิสิฐ
Laphatrada Vasuthonbhisit
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางลัดดา สุขคง
Ladda Sukkhong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์
Peerapimol Nawamawat
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กิรณา ลิ้มปิยะไชยพงษ์
Kirana Limpiyachaiyapong
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉรา พวงสมบัติ
Atchara Phuangsombat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชมพูนุช คำธรรม
Chomphoonoot Kamtham
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อะนะ ขยันเขตกรณ์
Ana Khayankhetgorn
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางนิดาวรรณ ดอกพิกุล
Nidawan Dokpikul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค
Kanthira Tasapak
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อลีนา ขยันเขตกรณ์
Aleena Khayankhetkorn
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางเบญจวรรณ อกนิษฐวงศ์
Benjawan Akanittawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางชลธิชา นรสิงห์
Chonticha Norasing
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.สิรณัฏฐ์ สิงหทัศน์
Siranat Singhatas
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางนันท์นภัส วราหะ
Nannapat Waraha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
Nilubon Klunkhetkit
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.นรภัทร กมลรัตนกุล
Norapat Kamonrattanakul
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นางวนิดา ใหม่จันทร์ดี
Wanida Maichandee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายธนกร เอี่ยมสงคราม
Tanakorn Aiamsongkram
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.อภิชญาฎา กุลานุวัตร
Apichayada Kulanuwat
นักเรียน

กลับหน้าหลัก