รายการแข่งขัน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย เคลเฮอร์
Miss. Pisumai Keleher
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวภูษณิศา ทองดี
Miss. Phusanisa Thongdee
ครูผู้ฝึกสอน
นายปรีชา หลวงเขียว
Mr. Preecha Luangkhew
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฐ สงวนราชทรัพย์
Nat Sanguanrachasab
นักเรียน
เด็กหญิงกุลญรักษ์ ไพบูลย์ธนศาล
Kulyarak Phaibultanasal
นักเรียน
เด็กหญิงกุลณัฐ ดีพุ่ม
Goonlanat Deepoom
นักเรียน
เด็กชายธนพศ กาญจนะ
Thanapod Kanjana
นักเรียน
เด็กชายพงษ์สิริ อุทัยรังษี
Pongsiri U-thairangsri
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสันทนา จองสกุล
Mrs. Santhana Chongsakun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางศุภัตรา พิศพันธ์
Mrs. Suphattra Pisapan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงฉัตรชนินทร์ นิโครธา
Chatchanin Nicrotha
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา หลวงเขียว
Mr. Preecha Luangkhew
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพิสมัย เคลเฮอร์
Miss. Pisumai Keleher
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเอกวิทย์ เลิศวัฒนวณิชย์
Akekawit Lertwattanawanich
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิสมัย เคลเฮอร์
Miss. Pisumai Keleher
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางผ่องศรี วงค์กระจ่าง
Mrs. Pongsri Wongkrajang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปรมัคค์ อุบลศรี
Porramak Ubonsri
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภูษณิศา ทองดี
Miss. Phusanisa Thongdee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสิริพร ศิริเวช
Siriporn Siriwach
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสันทนา จองสกุล
Mrs. Santhana Chongsakun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธีมา ยงค์พิทักษ์วัฒนา
Theema Yongpitakwattana
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสันทนา จองสกุล
Mrs. Santhana Chongsakun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยแก้ว
Jetnipat Chaiyakaew
นักเรียน
เด็กหญิงชลณิชา มากมาย
Chonnicha Makmai
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโจนอล โลลูซโซ เดอะ กูชแมน
Mr. Jonald Losloso De Guzman
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชุติมันต์ ชัยบาล
Miss. Chutimun Chaibal
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพิชชากร โชติสุภาพล
Pitchakorn Chotsupapol
นักเรียน
เด็กชายพงศธร สุวรรณมาโจ
Pongsatorn Suwanmajo
นักเรียน
เด็กหญิงคุนัญญา สมชัย
Kunanya Somchai
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทศพล ตุ่นคำ
Mr. Tossapon Toonkham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายฉัตรชัย ภิราษร
Mr. Chatchai Pirasorn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพัฒนชัย นุยามัง
Phattanachai Nuyamang
นักเรียน
เด็กหญิงพันวรรษา เสาร์เจริญ
Panwatsaa Saojaroen
นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรกมล เทศจำปา
Chatkamol Theschumpa
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชมชื่น
Mrs. Sopa Chomchuen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกานต์ธีรา ปริยานนท์
Kanteera Priyanon
นักเรียน
เด็กหญิงลักษิกา นิ่มสวัสดิ์
Laksika Nimsawat
นักเรียน
เด็กหญิงปวีร์ธิดา มาระวิชัย
Paweetida Marawichai
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภา ชมชื่น
Mrs. Sopa Chomchuen
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกานต์ธิดา มณีหยก
Kantida Maneeyok
นักเรียน
เด็กหญิงทักษพร อินทรบงกต
Taksaporn Indharabongkot
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรายุทธ เริญกาศ
Mr. Sarayut Rernkart
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางโรเชลวีร่า วีรานูวา
Mrs. Rochelle Vera Villanueva
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายนัฐพงษ์ วงค์ษาอินทร์
Nattapong Wongsa-in
นักเรียน
เด็กหญิงจริญญา ไชยอินทร์
Charinya Chaiin
นักเรียน

กลับหน้าหลัก