รายการแข่งขัน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปวีร์ชฎา กันจาด
Miss Paveechada Kanjad
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนิรุชา บุญเรือง
Miss Nirucha Boonruang
นักเรียน
เด็กชายพัชรกร ขอดแก้ว
Mr. Patcharakorn Khodkeaw
นักเรียน
เด็กหญิงรมิดา วิศิษฏฐากูร
Miss Ramida Visitthakun
นักเรียน
เด็กชายปฏิพล จีนะ
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวประภาพร ปอนถิ่น
Miss Prapaphorn Pontin
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณิชกมล พรเทวบัญชา
Miss Nichakamon Porntewabuncha
นักเรียน
นายสหรัฐ พลนิกร
Mr. Saharat Polnikorn
นักเรียน
นางสาวอภิญญา ฐิตะปัญญา
Miss Apinya Thitapanya
นักเรียน
นายสมิต สุภานันต์
Mr. Smit Subhananta
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเลย์ลาณี เอวา บล็อก
Miss Leilani Ewa Block
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
4 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณพธรรม ขันติกุล
Mr. Noppatham Kuntikul
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายชิษณุพงศ์ วิไลลักษณ์เลิศ
Mr. Chisanupong Wilailucklet
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกนกอร คำภีระ
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสุชัญญา หาญสิทธานนท์
Miss Suchanya Hansittanont
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมินซอง คิม
Mr. Minseong Kim
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเบญญา อารีย์เกื้อ
Miss Benya Areekue
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิงครัตน์ ท้าวคำมา
Mr. Eingkarat Tawcomema
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
11 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายโคกิ คุงิมิยะ
Mr. Kolki Kungmiya
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายอภิรักษ์ ตาลประดิษฐ์
Mr. Apirak Talpradit
นักเรียน
12 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกีซาน โฮง
Mr.Kisan Hong
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายอานท์ ชูดวง
Mr. Arnon Chuduang
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม
Miss Suchanya Intachum
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวาเนสซ่า พาวนอล
Miss Vanessa Pownall
นักเรียน
เด็กหญิงบุษกร ลิขสิทธิพันธุ์
Miss Budsakorn Likkhasittipan
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววงธาร บุญวัชราภัย
Miss Wongthan Boonwacharachai
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเปโดร ฮอเซ โกเมซ ฟลอร์
Mr. Petro Jose Gomes Flor
นักเรียน
นางสาวพีรดา คำโพธา
Miss Peerada Kampotha
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปณต โอสถาพันธุ์
Mr. Panod Osathaphan
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายมังกรทอง แซ่ฝาง
Mr. Mongkorntong Saefang
นักเรียน
นายศุภวิชญ์ สุมนศาสตร์
Mr. Supawit Sumonsart
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงจันทนา ไชยชนะ
Miss Jantana Chaichana
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศุภรดา อาชีวะนันท์
Miss Suparada Acheewanunt
นักเรียน
เด็กชายศุภพร คำโพธา
Mr. Supaporn Kampotha
นักเรียน
17 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวบาหลี วรศีตกาลกุล
Miss Bali Worrasritakankul
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวภูพลอย ทูลคำเตย
Miss Phuploy Toonkamtoey
นักเรียน
นางสาวพิมพ์อัปสร แมรี่แอน คอนราด
Miss Pimapsorn Marianne Konrad
นักเรียน
18 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงพิชญาดา ทานา
Miss Pichayada Thana
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิลาสินี ปาลีตา
Miss Vilasinee Paleeta
นักเรียน
19 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเขมทัต ศุภมิตตานนท์
Mr. Khematat Suphamittanont
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกมลภพ ดวงสะเก็ด
Mr. Kamonphob Duangsaket
นักเรียน
20 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายพัชรพงศ์ เพิ่มดี
Mr. Patcharapong Peomdee
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายต้นกล้า ห่างสูงเนิน
Mr. Tonkla Hangsoongnern
นักเรียน
21 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกรกฤต สร้อยจักร
Mr. Korakit Soijak
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจารุจิรา ลิขิตวัฒนาสกุล
Miss Jarujira Likitwattanasakul
นักเรียน

กลับหน้าหลัก