รายการแข่งขัน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Robert James Cotterell
Mr. Robert James Cotterell
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกมลชนก ชื่นมนุษย์
Miss Kamonchanok Chuenmanuse
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ภวิกา วชิรจินดากุล
Miss Pavika Vachirajindakul
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Michael Allen Mandigo
Mr. Michael Allen Mandigo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. อดัม แอลแลน แมนดิโก
Mr. Adam Allen Mandigo
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววนิดา เหล่าเทิดพงษ์
Miss Wanida Laotherdpong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. ณัฐดนัย ดาวสุข
Mr. Natdanai Daosook
นักเรียน
4 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลชนก ชื่นมนุษย์
Miss Kamonchanok Chuenmanuse
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววนิดา เหล่าเทิดพงษ์
Miss Wanida Laotherdpong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. พัสกรณ์ แก้วจุฬาลักษณ์
Mr. Passakorn Kaewjulalux
นักเรียน
5 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Kirk Leonard Defay
Mr. Kirk Leonard Defay
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิณห์จุฑา สิริสุขะ
Miss Jinjutha Sirisukha
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ณัฏฐกานต์ โอฬารจันทโรทัย
Miss Natthakarn Olanchantarothai
นักเรียน
ด.ญ. เรืองรุ้งคำ คำสม
Miss Rueangrungkham Khamsom
นักเรียน
ด.ช. ปัณณธร สุทธนู
Mr. Pannathorn Suthanoo
นักเรียน
6 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Gary Gutierrez Jardinero
Mr. Gary Gutierrez Jardinero
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทิพย์วิมล เจริญดี
Miss Tipwimon Jaroendee
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. พรรณวลัย โพธิวงศ์
Miss Panwalai Potiwong
นักเรียน
ด.ญ. กัญจนพร คำแหง
Miss Kanchanaphon Khamhaeng
นักเรียน
ด.ญ. ชนัญชิดา ตากาบุตร
Miss Chananchida Tagabut
นักเรียน
7 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทิพย์วิมล เจริญดี
Miss Tipwimon Jaroendee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. เนืองนิมมาน กะฐิน
Miss Nuangnimman Gatin
นักเรียน
ด.ช. กานต์ธีร์ ทองจิบ
Mr. Kanthee Thongjib
นักเรียน

กลับหน้าหลัก