รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาว ชลันดา นิลสนธิ
Miss Chalunda Ninsonthi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MS. CLARIFE DESUNLO ESTRADA
MS. CLARIFE DESUNLO ESTRADA
ครูผู้ฝึกสอน
นาง มาลี สังข์สมบูรณ์
Mrs. Malee Sungsomboon
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. วสิษฐ์พล สิทธิ์ตระกูล
Mstr. Wasitpol Sittrakul
นักเรียน
ด.ญ. ศรัณรัชต์ ฟุ่มฟองฟู
Miss Saranrat Fumfongfu
นักเรียน
ด.ญ. ปาณิสรา วิรัชเกษม
Miss Panissara Wirahkasem
นักเรียน
ด.ญ. พุทธรักษา ทองสุขา
Miss Phuttharaksa Thongsukha
นักเรียน
ด.ช. ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์
Mstr. Pannawat Suttisomboon
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MS. JUNE MAE PARAN PLAMIANO
MS. JUNE MAE PARAN PLAMIANO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาว เอมอร ใจแก้ว
Miss Aimon Jaikaew
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. สิริกร สุภโชคสหกุล
Miss Sirikorn Suphachoksahakun
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MR. CARLOS ANDRE’S LAGUARDIA JR
MR. CARLOS ANDRE’S LAGUARDIA JR
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาว จารุพักตร์ ลิ่มสุวรรณ
Miss Jaruphak Limsuwan
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ธนารีย์ สีตื้อ
Miss Thanaree Seetue
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MS. JAZMINE CIERRA NICOLE WILCOX
MS. JAZMINE CIERRA NICOLE WILCOX
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง ญาณิศา โกศลศาสตร์
Mrs. Yanisa Kosonsart
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ณิชาธาร เรือนพรม
Miss Nichatarn Rueanprom
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MR. ROMAR ASARES MEGUISO
MR. ROMAR ASARES MEGUISO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
Mrs. Tassanee Wichienbunjong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ศิวินทรา ปวงแก้ว
Miss Siwintra Poungkaew
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นาง โสภา วาณิชสุวรรณ
Mrs. Sopa Wanichsuwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางบังอร ร้อยกรอง
Mrs. Bangorn Roikrong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ปาเจรา จิตตุรงค์อาภรณ์
Miss Pajera Jitturongarporn
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
MR. MARK DAVE OLIVEROS RICAFORT
MR. MARK DAVE OLIVEROS RICAFORT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง ญาณินท์ พลับจีน
Mrs. Yanin Plubjeen
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ณพัชร์ระพี ตรีธรรมพินิจ
Miss Napatrapee Threethampinich
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
MS. ROSELYN ASARES MEGUISO
MS. ROSELYN ASARES MEGUISO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง ปิ่นฟ้า ปาโกวงค์
Mrs. Pinpha Pagowong
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ณภัทร์ วัชรขจรกุล
Miss Napat Watcharakajonkul
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นาง จันทร์สุดา สุทธิวรรณ
Mrs. Chansuda Sutthiwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MS. CARA JAYNE CONNOLLY
MS. CARA JAYNE CONNOLLY
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. นนท์ธิดา เรือนแก้ว
Miss Nonthida Ruenkaew
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.4-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย
นาง นงค์เยาว์ ธรรมศิริ
Mrs. Nongyaow Thammasiri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MS. MAYA BASILIA BARBA
MS. MAYA BASILIA BARBA
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรธาดาพงศ์
Mstr. Saksit Watcharathadapong
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MR. JOHANNES LYNN CUNNINGHAM
MR. JOHANNES LYNN CUNNINGHAM
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง พรสวรรค์ เตชะสกุลมาศ
Mrs. Pornsawan Techasakulmas
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. รัชชานนท์ เรืองไรลักษมี
Mstr. Ratchanon Ruengrailuksamee
นักเรียน
ด.ช. ภูมิพัฒน์ ญาณิสราพันธ์
Mstr. Poomipat Yanisarapan
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นาง ธันยพัต มูลฟู
Mrs. Thanyapat Moonfoo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. จิรสุดา ประมะวงศ์อินทร์
Miss Jirasuda Pramawongin
นักเรียน
ด.ญ. ชิณนิฌาย์ แก้วลังกา
Miss Chinnicha Kaewlangka
นักเรียน
ด.ญ. ปิยาภรณ์ สุวรรณโชติ
Miss Piyaporn Suwanchote
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นาง ศรีประไพ เป็งบุญมา
Mrs. Sripraphai Pengbunma
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MR. KURT MICHAEL BESKE
MR. KURT MICHAEL BESKE
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง
Miss Pawarisa Niamthong
นักเรียน
ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม
Miss Pannapat Khiaocha-um
นักเรียน
ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง
Miss Ramida Sangthong
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาว พิสมัย สาธิ
Miss Pitsamai Sathi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MS. RICHIE SANICO LAURON
MS. RICHIE SANICO LAURON
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น
Miss Paphitchaya Lukmun
นักเรียน
ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน
Miss Bundita Chanphrommin
นักเรียน
ด.ญ. ภคพร มงคลพันธ์
Miss Pakaporn Mongkhonpan
นักเรียน
15 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
MR. SHAWN D. HALLMAN
MR. SHAWN D. HALLMAN
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาว จุฑามาศ เรือนก๋า
Miss Jutamas Ruanka
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. นิพิฐพนธ์ นนท์เต็ม
Mstr. Nipitpon Nontem
นักเรียน
ด.ช. วริศ วงศ์วิวัฒน์
Mstr. Waris Wongwiwat
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ป.1-ป.6)
ระดับ ประถมศึกษา
นางสาว ธัญลักษณ์ ขันติโชติ
Miss Thanyalak Khantichot
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาง ดารุณี ชนะกาญจน์
Mrs. Darunee Chanakarn
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง
Miss Pitchayasin Silueang
นักเรียน
ด.ญ. ธันย์ชนก ชนะกาญจน์
Miss Thunchanok Chanakarn
นักเรียน
17 Talent Show
ระดับ -
Mstr. Tharatan Surasa
Mstr. Tharatan Surasa
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน

กลับหน้าหลัก