รายการแข่งขัน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.STEVEN DEJUAN DAVIS
MR.STEVEN DEJUAN DAVIS
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ปานกลาง
MISS PITCHAPORN PANKLANG
นักเรียน
เด็กหญิงสุชญา วันไชยธนวงศ์
MISS SUCHAYA WANCHAITANAWONG
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญาภา ทองพริก
MISS PITCHAYAPA THONGPRIK
นักเรียน
เด็กชายญาณกร พรมปัญญา
MR.YANAKORN PROMPUNYA
นักเรียน
เด็กหญิงปุณยานุช นิลหิรัญ
MISS POONYANUT NILHIRUN
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.ROBERT ALAN SINNOTT
MR.ROBERT ALAN SINNOTT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภูริณี ดอนชัย
MISS PURINEE DONCHAI
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.FRANK PAUL VERSCHUUR
MR.FRANK PAUL VERSCHUUR
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงพีรดา กิตติชยากุล
MISS PIRADA KITTICHAYAKUN
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.FRANK PAUL VERSCHUUR
MR.FRANK PAUL VERSCHUUR
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเอวิตรา พล
MISS AVITRA PHON
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MISS EVANGELINE TALLEDO
MISS EVANGELINE TALLEDO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐธิสา อู่แสงทอง
MISS NATTISA OUSANGTONG
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.ROBERT ALAN SINNOTT
MR.ROBERT ALAN SINNOTT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปุญญิศา แสนเพ็ญ
MISS POONYISA SANPEN
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MISS EVANGELINE TALLEDO
MISS EVANGELINE TALLEDO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเจสัน เคว้ลซ์
MR.JASON QUELCH
นักเรียน
เด็กชายปรินทร โชลิตกุล
MR.PARINTHORN CHOLITKUL
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.STEVEN DEJUAN DAVIS
MR.STEVEN DEJUAN DAVISR
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธารน้ำพุ ชอง
MISS THANNAMPHU CHONG
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์หอม
MISS Natanan Janhom
นักเรียน
เด็กหญิงสายสวรรค์ คุณะดอย
MISS SAISAWAN KUNADOI
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.DANNY JAMES WONISH
MR.DANNY JAMES WONISH
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายชัยพิชิต สุริยะคำวงศ์
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายโชติพัฒน์ พรมเสน
MR.CHOTIPAT PHROMSEN
นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรรวีณ์ แสนพิช
MISS CHATRAWEE SEANPICH
นักเรียน
เด็กหญิงลักษณาภา น้อยไพโรจน์
MISS LAKSANAPA NOIPAIROJ
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.Pavid Rungfahworrakul
MR.Pavid Rungfahworrakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MR.STEVEN DAVID KALAVITY
MR.STEVEN DAVID KALAVITY
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปิยธิดา สมยาราช
MISS PIYATIDA SOMYARACH
นักเรียน
เด็กหญิงกัญญรัต ชลอยเมฆ์
MISS KANYARAT CHALOIMEI
นักเรียน
เด็กหญิงสิริลักษณ์ รัตนบุญโชติ
MISS SIRILAK RATTANABOONCHOT
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.Pavid Rungfahworrakul
MR.Pavid Rungfahworrakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฎฐ์ วรรณไกรโรจน์
MR.NATT WANNAGRAIROJ
นักเรียน
เด็กชายธีร์ธนิก วันไชยธนวงค์
MR.TEETANICK WANCHAITANAWONG
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR.Pavid Rungfahworrakul
MR.Pavid Rungfahworrakul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่หลี
MISS TANJIRA SAELEE
นักเรียน
เด็กหญิงนันทฉัตร จอมใจหาญ
MISS NANTACHAT CHOMCHAIHAN
นักเรียน

กลับหน้าหลัก