รายการแข่งขัน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไล
Miss Sineerat Phanwilai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. มณฑิรา ต้องใจ
Miss Monthira Tongchai
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Emily A.Solmayor
Ms.Emily A.Solmayor
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ดญ.ชนิกานันทน์ จิตตพัทธ์จุลพันธ์
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมยุรี เวียงคำ
-
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.เชนทร์ แอลเลียต มอริส
-
นักเรียน
4 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์
Miss Amornrat Mueangwong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ถิรวุฒิ พวงบุบผา
นักเรียน
5 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์
Miss Rossukon Supo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายธวัชชัย เป็นพนัสสัก
Mr.Thawatchai penpanassak
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปณิธิ ปินใจ
Miss Paniti Pinjai
นักเรียน
ด.ญ.วรกมล เวียงคำ
Miss Worakamol Whiangkhum
นักเรียน
6 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Mary Ann Dalida
Ms.Mary Ann Dalida
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ณัฐพร วรรณเสถียร
Miss Nattaphorn Wannasathian
นักเรียน
ด.ญ.ปวันรัตน์ จีนาวงศ์
Miss Pawanrat Jeenawong
นักเรียน
ด.ญ.สุรัมภา ศรีวิชัย
Miss Surampha Sriwichai
นักเรียน
7 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mrs.Fe Mazo
Mrs.Fe Mazo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายพิภพ ยอดอ้อย
-
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ภูเบศร์ กันยานะ
Mr.Poobeth Kanyana
นักเรียน
ด.ช.ชนกดนัย กันทะวงศ์วาร
Mr.Chanokdanai Kantawongwan
นักเรียน
ด.ช.ภาสกร เมืองปุ๊ด
Mr.Phatsakorn Mueangput
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Fitz Gerald Fordan
Mr.Fitz Gerald Fordan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ติณณภพ ดำรงค์ชีพ
Mr.Tinnaphop Damrongcheep
นักเรียน
ด.ญ.สุพิชชา สืบแจ้
Miss Supitcha Suebjae
นักเรียน
ด.ญ.กฤตยาภรณ์ นาปรัง
Miss Krittayaporn Naprung
นักเรียน
9 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์
-
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ปุณกัณฑ์ บำเพ็ญ
Mr.Poonnagun Bumpen
นักเรียน
ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ กาละสุข
-
นักเรียน

กลับหน้าหลัก