รายการแข่งขัน

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Jenny Nanas Lacdag
Miss Jenny Nanas Lacdag
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัควลัญช์พร เหรียญเจริญ
Miss Pakwalanphorn Riencharoen
นักเรียน
2 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Abigail Labrador Batac
Miss Abigail Labrador Batac
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายธนากร เจ็กแจว
Mr. Tanagon Jecjaew
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เศรษฐวงษ์กุล
MISS THUNYALAK SETTHAWONGKUL
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายไวทยา เหวิน
MR. WAITHAYA WEN
นักเรียน
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Sarel Johannes Myburgh
Mr. Sarel Johannes Myburgh
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายคณาธิป สุขสว่าง
MR. KANATHIP SUKSAWANG
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr. Sarel Johannes Myburgh
Mr. Sarel Johannes Myburgh
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวญาดา เจียมอยู่
MISS YADA JIAMYOO
นักเรียน
7 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัคมล เพิ้งจันทร์
MISS PHAKAMOL PHOENGJAN
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
นายกิตพิชัย สังข์ทอง
MR. KITPHICHAI SANGTHONG
นักเรียน
9 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนพล
MISS MANATSANAN RATTANAPOL
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr. Sarel Johannes Myburgh
Mr. Sarel Johannes Myburgh
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกรวิชญ์ แห่วตระกูลปัญญา
MR. GORAVIT HAWTRAKUNPANYA
นักเรียน
11 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Armie Docto Estrobo
Miss Armie Docto Estrobo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
เด็หญิงฐิตาพร หมื่นรักษ์
MISS THITAPORN MUENRAKSA
นักเรียน
เด็กหญิงนภัสรัชฏ์ เหล่าไพโรจน์
MISS NAPHATSARAT LAOPAIROJ
นักเรียน
12 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายจิรวัฒน์ หุ่นโต
MR. JIRAWAT HUNTO
นักเรียน
นางสาวประกายทิพย์ ราชแก้ว
MISS PRAKAITHIP RATKAEW
นักเรียน
13 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Jenny Nanas Lacdag
Miss Jenny Nanas Lacdag
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงศุภาพิมพ์ ศรีรัตนานนท์
MISS SUPAPIM SRIRATANANONT
นักเรียน
เด็กหญิงสุภัทรา เมืองแป้น
MISS SUPATTRA MUANGPAN
นักเรียน
14 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Jenny Nanas Lacdag
Miss Jenny Nanas Lacdag
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสิริวิมล แสงใส
MISS SIRIWIMON SANGSAI
นักเรียน
นายปุรชัย สาเกกูล
MR. PURACHAI SAKEKUN
นักเรียน
15 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Abigail Labrador Batac
Miss Abigail Labrador Batac
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธีรดนย์ ยาหมู่
MR.THEERADON YAMOO
นักเรียน
เด็กหญิงทักษพร จิ๋วภู่
MISS TAKSAPHORN CHOIPHU
นักเรียน
16 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Abigail Labrador Batac
Miss Abigail Labrador Batac
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางมัญชุสา ศรีวิเศษ
MRS. MANCHUSA SRIWISET
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนฤมล สีหะ
MISS NARUMON SIHA
นักเรียน
นางสาวอริสรา สินนาค
MISS ARITSARA SINNAK
นักเรียน

กลับหน้าหลัก