รายการแข่งขัน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิวัฒน์ แสนคำนาค
Mr.Wiwat Sankhamnark
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเอกชัย แก้วดา
Mr.Eakkachai Kaewda
ครูผู้ฝึกสอน
นายภราดร วงษ์ราช
Mr.Paradorn Wongrat
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพริมรดา สุภาโท้
Miss Primrada Suphatho
นักเรียน
นายวสิษฐ์พล ธนะการ
Mr. Wasitphol Thanakan
นักเรียน
นายทวีเกียรติ เรือนจุมปู
Mr. Thaweekiat Rueanjumpoo
นักเรียน
นายวัทธิกร แก้วทันคำ
Mr. Wattikon Kaewtankham
นักเรียน
นายภาคภูมิ ฟูสามป็อก
Mr. Phakpoom Fusampok
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์
Miss Rattanakorn Sornsomrit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนาซนีน คานมงคล
Miss Nazneen Khanmongkhol
นักเรียน
3 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายพันตรี สีขาว
Mr.Puntri Srikhaw
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนฤมล ปิ่นแก้ว
Miss Narumon Pinkaew
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล ยาโนยะ
Mr.Ampol Yanoya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Bernardo Baluan Malanum
Mr. Bernardo Baluan Malanum
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณฐกร สุวรรณขา
Master Natthakorn Suwannakha
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
MA. Fabie M. Elimanco
MA. Fabie M. Elimanco
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวแสงเดือน กองยอด
Miss Saengduean Kongyod
ครูผู้ฝึกสอน
นายหลีก่วนมิน
Mr. Li Guang Ming
นักเรียน
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีสุดา บัตรบุตร
Ms. Srisuda Buabutr
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกุลภากร มีเงิน
Ms. Kulpaporn Meengern
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวคคนางค์ สิทธิเทศานนท์
Miss KAKANANG SITHITHESANOND
นักเรียน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Lim Hyea
Miss Lim Hyea
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางศรีสุดา บัตรบุตร
Ms. Srisuda Buabutr
ครูผู้ฝึกสอน
นายกีรติ มะโนหล้า
Mr. Keerati Manola
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Juvy Ariola Roque
Ms. Juvy Ariola Roque
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนิธินันท์ แดงโซน
Miss Nithinan Dangchon
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวไอซ์ โสตีวิน
Miss Ice Sothiwin
นักเรียน
9 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
Ms. Ellyrose Ivory Violanda Lomocso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายณัฐพล ปันบุญมี
Mr. Nattapon Panboonmee
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฐกมล จิตประสงค์
Miss Natthakamon Jitprasong
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Juvy Ariola Roque
Ms. Juvy Ariola Roque
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวุฒิชัย ปราศรัย
Mr. Wutthichai Prasai
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอะแมนด้า
Miss Amanda Supit
นักเรียน
11 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ms. Juvy Ariola Roque
Ms. Juvy Ariola Roque
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางกัลยา พัทยาวรรณ
Ms Kanlaya Pattayawan
ครูผู้ฝึกสอน
นายศรราม แซ่ตั้ง
Mr.Sornram Saetang
นักเรียน
12 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะฉัตร จิตจริง
Ms. Piyachat Chitching
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวชิราภรณ์ สิงห์วงค์
Ms. Wachiraporn Singwong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิรินทกานต์ ต๊ะสุ
Miss Wirinthakarn Tasu
นักเรียน
เด็กหญิงใบเฟิร์น วดีสุขเกษม
Miss Baifern Wadeesukkaserm
นักเรียน
13 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา
Miss Hathainat Montha
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมลฤดี นิลทัพ
Miss Monrudee Nintup
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชาติ์รดา ปัญญา
Miss Charada Panya
นักเรียน
นางสาวพัชรีวรรณ ใจมา
Miss Patchareewan Jaima
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Abelisa Cruz Vicente
Miss Abelisa Cruz Vicente
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนภัสร ญาณวิริยา
Miss Napatsorn Yanviriya
นักเรียน
เด็กชายนายมิน คันท์
Master Naymin Khant
นักเรียน
เด็กชายเกียรติคุณ
Master Kiettikun
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr. Clovis Eyong Nkem
Mr. Clovis Eyong Nkem
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวินิจ อุปการะสกุล
Mr. Winit Auppakarasakun
นักเรียน
นายวัชรพนธ์ พินิจวงษ์
Mr. Watcharapon Phinitwong
นักเรียน
นายธนดล เดชประภากร
Mr. Thanadon Dejprakarn
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. J Bordes Maquimay
Ms. J Bordes Maquimay
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนัทชา นาโควงษ์
Miss Natcha Nakowong
นักเรียน
เด็กชายสิรวิชญ์ ชุ่มทิ
Mr. Sirawit Chumthi
นักเรียน
เด็กหญิงนวพรรษ กองยอด
Miss Nawapat Kongyod
นักเรียน
17 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจันแก้ว ชัยรัตน์
Miss Chankaew Chairat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
Miss Nonglak Tacom
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายไมเคิ้ล กันจี
Mr. Micheal Kangyi
นักเรียน
นายแฉนเฉิ้ง หวง
Mr. Hsien-Sheng Huang
นักเรียน
18 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
Miss Nonglak Tacom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวินัย หาญพรม
Mr. Winai Hanprom
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจิลลาภัทร คำทา
Miss Jinlapat Khamta
นักเรียน
นายภาคภูมิ มณีขัติย์
Mr. Phakphoom Maneekut
นักเรียน
19 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย แขวนโพธิ์
Mr. Winai Khweanpho
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
Miss Nonglak Tacom
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพันธกิจ ต่อติด
Mr. Pantthakit Tortid
นักเรียน
นายเมธิศ อิสริยะวิญญู
Mr. Methis Issariyawinyoo
นักเรียน
20 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ
Ms. Nonglak Tacom
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายวินัย แขวนโพธิ์
Mr. Winai Khweanpho
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวธันยพร ฟ้ากุศล
Miss Thanyaporn Fakusol
นักเรียน
นางสาวศิรัญญา ทันเที่ยง
Miss Siranya Tanteang
นักเรียน
21 Talent Show
ระดับ -
Miss Rungnapa Sukrung
Miss Rungnapa Sukrung
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Papada Numkam
Miss Papada Numkam
นักเรียน
Miss Waratchareeya Pinijwong
Miss Waratchareeya Pinijwong
นักเรียน
Miss ThazinAung
Miss ThazinAung
นักเรียน
Mr. Eakchai Jampangoen
Mr. Eakchai Jampangoen
นักเรียน
Mr. Kathanyu Phuttason
Mr. Kathanyu Phuttason
นักเรียน
Mr. Nutthawat Permpoon
Mr. Nutthawat Permpoon
นักเรียน
Mr. Nattakorn Saiveaw
Mr. Nattakorn Saiveaw
นักเรียน
Miss Phiyada Thungdin
Miss Phiyada Thungdin
นักเรียน
Miss Atikarn Wongsa
Miss Atikarn Wongsa
นักเรียน
Miss Nattakhan Bodta
Miss Nattakhan Bodta
นักเรียน
Miss Nanthachat Jaitawong
Miss Nanthachat Jaitawong
นักเรียน
Miss Parnadda Boonyos
Miss Parnadda Boonyos
นักเรียน
Miss Satreerat Jeekeereewut
Miss Satreerat Jeekeereewut
นักเรียน
Miss Arpapas yimsruan
Miss Arpapas yimsruan
นักเรียน
Miss Wareephum Tanraksa
Miss Wareephum Tanraksa
นักเรียน
Miss Ice Sothiwin
Miss Ice Sothiwin
นักเรียน
Miss Natcha Nakowong
Miss Natcha Nakowong
นักเรียน

กลับหน้าหลัก