รายการแข่งขัน

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์
Ms.Wanpen Wanichayapong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Shareen Barlomento
Ms.Shareen Barlomento
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างพินิจ
Nattanicha Changpinit
นักเรียน
เด็กหญิงนุรวีร์ เถื่อนชนะ
Nurawee Thuanchana
นักเรียน
เด็กหญิงกัลย์ณญาพัชร สวนเศรษฐ
Kannayaphat Suanset
นักเรียน
เด็กหญิงลันตา ทองเพชร
Lunta Thongphet
นักเรียน
เด็กหญิงพลอยนภัสสร มาลาหอม
Ploypatsorn Malahom
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Shareen Barlomento
Ms.Shareen Barlomento
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์
Ms.Wanpen Wanichayapong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจรรยพร พุ่มนาค
Janyaporn Phumnark
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภคพร พัวพัน
Ms.Phakaporn Puapan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Leah Doysabas
Ms.Leah Doysabas
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนันท์นภัส คำจริง
Nunnaphat Kumjing
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี
Ms.Jantima Prasongmanee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Sky Rennie
Ms.Sky Rennie
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปัณชญา เยี่ยมวัฒนา
Punchaya Yiemwattana
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Rosemarebelle Hinoguin
Ms.Rosemarebelle Hinoguin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเดือนเพ็ญ เม้ยกำเนิด
Ms.Duanpen Mueykamnerd
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ สุโภภาค
Thitiwan Supopak
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Sky Rennie
Mr.Sky Rennie
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางวันเพ็ญ วาณิชยพงศ์
Ms.Wanpen Wanichayapong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิภาวี ใจสมัคร
Wipawee Jaisamak
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Rosemarebelle Hinoguin
Ms.Rosemarebelle Hinoguin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวภคพร พัวพัน
Ms.Phakaporn Puapan
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชุตาภรณ์ สุขะพันธ์
Chutaporn Sukhapan
นักเรียน
เด็กหญิงเขมพร กังวาลวัฒนศิริ
Kammaporn Kangwalwattanasiri
นักเรียน
8 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Beverly Tacay
Ms.Beverly Tacay
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจันทิมา ประสงค์มณี
Ms.Jantima Prasongmanee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงแก้วธัญดา เก่งธัญการ
Kaewthunda Kengthunyakarn
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐนรี ฝ่ายสิงห์
Nutnaree Faising
นักเรียน
9 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเดือนเพ็ญ เม้ยกำเนิด
Ms.Duanpen Mueykamnerd
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms.Beverly Tacay
Ms.Beverly Tacay
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปพิชญา พรรณศรี
Papichaya Pannasri
นักเรียน
เด็กหญิงพิชชา ปันกิติ
Phitcha Pankiti
นักเรียน

กลับหน้าหลัก