รายการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางอริสราวัลย์ วงค์บุตร
Mrs.Aritsarawan Wongbut
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวจริญญา ปะทะยะ
Miss.Jarinya Pataya
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกจณพันธ์ สายสืบ
Kajonpan Saisub
นักเรียน
2 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ป.1-ป.3)
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภามาศ งามเริง
Miss.Supamas Ngamroeng
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกวิตา ปัญโญ
Miss.Kawita Panyo
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายทิวัตถ์ บุญนิล
Thiwat Boonnin
นักเรียน

กลับหน้าหลัก