รายการแข่งขัน

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Rowell Domingo
Mr.Rowell Domingo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางยุพา สมบุญมี
Mrs. Yupa Somboonmee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐญา เกิดลอย
Nattaya Koedloy
นักเรียน
เด็กหญิงกัลยากร ประสพสุข
Kanyakon Prasopsuk
นักเรียน
เด็กชายคณาธิป กลิ่นทับ
Kanathip Klintub
นักเรียน
เด็กชายชิตณภูมิสิษฐ์ เนื้อไม้ชญา
Chitnapomsid Nueamaichaya
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐวิภา ยิ้มดี
Natwepha Yimdee
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางยุพา สมบุญมี
Mrs. Yupa Somboonmee
ครูผู้ฝึกสอน
นายชิษณุพงศ์ ภาณุภาส
Chitsanupong Panupas
นักเรียน
นายกษิตินาถ สามภักดี
Kasitinat Sampakdee
นักเรียน
นายทินภัทร เครือยิ้ม
Tinnapat Kruayim
นักเรียน
นายภควันต์ บูรณเขตต์
Phakhawan Booranakhet
นักเรียน
นางสาวนุสสตี สายบัวต่อ
Nutsatee Saibuator
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล
Miss Rungtiwa Terdsittikul
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายรัชพงษ์ ประดิษฐ์
Ratchapong Pradit
นักเรียน
4 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล
Miss Rungtiwa Terdsittikul
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
Mr.Lorenzo Caballes,Jr.
ครูผู้ฝึกสอน
นายกรุณา ชัยกิจวัฒนะ
Karuna Chaikitwattana
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิชาภา พุ่มทอง
Mrs. Nichapa Poomtong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Evan Bagshaw
Mr.Evan Bagshaw
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูเด่นแดน
Poompat Poodendaen
นักเรียน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Evan Bagshaw
Mr.Evan Bagshaw
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิชาภา พุ่มทอง
Mrs. Nichapa Poomtong
ครูผู้ฝึกสอน
นายศุภวิชญ์ สุขะอาคม
Supawit Sukhaarkom
นักเรียน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Kyle Kohler
Mr.Kyle Kohler
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนิชาภา พุ่มทอง
Mrs. Nichapa Poomtong
ครูผู้ฝึกสอน
นายอินทัช หวังตระกูลดี
Intouch Wangtrakoondee
นักเรียน
8 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Ayuk Taku
Ms.Ayuk Taku
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายสองเมือง เม็งเกตุ
Songmuang Mengket
นักเรียน
9 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ms.Ayuk Taku
Ms.Ayuk Taku
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกฤตภูมิ เกษมอำไพรินทร์
Kittapoom Kasemumpairin
นักเรียน
10 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส
Mrs. Chulaluk Athiwas
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Robert Dailey
Mr.Robert Dailey
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธีรภัทร อมรวิภาดา
Thirapat Amornvipada
นักเรียน
11 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr. Kyle Kohler
Mr. Kyle Kohler
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล
-
ครูผู้ฝึกสอน
นายขจรศักดิ์ กิตติสยาม
Kajornsak Kittisiam
นักเรียน
12 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Robert Dailey
Ms.Ayuk Taku
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส
Mrs. Chulaluk Athiwas
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชัชฤทธิ์ ดวงปัญญาสว่าง
Chatcharit Duangpanyasawang
นักเรียน
เด็กชายปรวีร์ ทองพาน
Palawee Thongphan
นักเรียน
13 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Ms.Ayuk Taku
Ms.Ayuk Taku
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส
Mrs. Chulaluk Athiwas
ครูผู้ฝึกสอน
นายณชา นาวานุเคราะห์
Nacha Navanugraha
นักเรียน
นายธกร ปุ้ยหลวง
Thakorn Puiluang
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Mary Benliro
Ms.Mary Benliro
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์ฟู
Suphawit Wongfu
นักเรียน
เด็กชายชยุตม์ ยอดมนต์
Chayut Yodmon
นักเรียน
เด็กหญิงปิยกมล จันทบุรี
Piyakamon Jantaburee
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Russel Cada
Mr.Russel Cada
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายณัฐดนัย วงศ์วีรเดชาขจร
Nutdanai Wongveeradachakajohn
นักเรียน
นายสัณฐิติ ฟูเต็ม
Sunthiti Futem
นักเรียน
นายเยี่ยมศิริ ไฉไลพานิช
Yiamsiri Chailaipanich
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Dennis Dalida
Mr.Dennis Dalida
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวัชรากร แก้วแจ้ง
Watcharakorn Kaewjang
นักเรียน
เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีทอง
Bunyawee Srithong
นักเรียน
เด็กชายพศิน บุญก่อน
Pasin Bunkone
นักเรียน
17 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Dennis Dalida
Mr.Dennis Dalida
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายปภังกร ศุภกิจเจริญ
Paphangkorn Suphakitcharoen
นักเรียน
นางสาวธนัชชา ชินรักษ์บำรุง
Thanatcha Chinarakbamrung
นักเรียน
นายกิตติพศ แตงสมบูรณ์
Kittipod Thangsomboon
นักเรียน
18 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Estela Bolay-og
Ms.Estela Bolay-og
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายติณณ์ เมฆอรุณกมล
Tinn Mekaroonkamol
นักเรียน
เด็กชายภควัช ประดุจพงษ์เพ็ชร์
Pakkawat Pradootpongphet
นักเรียน
เด็กชายพบธรรม หมีเทศ
Phobtham Meethes
นักเรียน
19 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Russel Cada
Mr.Russel Cada
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายตรีภูมิ ด้วงสั้น
Treephum Duangson
นักเรียน
นายสุรกฤษฏิ์ เสือยันต์
Surakit Suayun
นักเรียน
นายณัฐชนน มีพยุง
Nutchanon Meepayung
นักเรียน
20 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Alexis Bertulfo
Mr.Alexis Bertulfo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพงศภัค เหลืองทองนารา
Pongsapak Luangethongnara
นักเรียน
เด็กชายปภาวิน ท่าโพธิ์
Prapawin Thapho
นักเรียน
21 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Alexis Bertulfo
Mr.Alexis Bertulfo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายพัสกร ลิมานนท์ดำรงค์
Passakon Limanondamrong
นักเรียน
นายยศวรา คำแหง
Yoswara Kamhaeng
นักเรียน
22 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Alexis Bertulfo
Mr.Alexis Bertulfo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายชวิน แย้มเสมอ
Schwin Yamsamer
นักเรียน
เด็กชายปัณณทัต เถื่อนกูล
Pannatat Thuenkul
นักเรียน
23 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Alexis Bertulfo
Mr.Alexis Bertulfo
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชลาธาร สุขวรรณโน
Chalatarn Sukawanno
นักเรียน
นายธันธกานต์ ไกรเดช
Thanthakan Kraidech
นักเรียน

กลับหน้าหลัก