รายการแข่งขัน

โรงเรียนวัชรวิทยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Michael J.Kato
T.Michael J.Kato
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูอรทัย กุมารทัต
T.Oratai Kumanratat
ครูผู้ฝึกสอน
ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร
T.Usanee Soipetch
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.สุณัชชา พิทักษ์สังข์
Sunatcha Pitaksang
นักเรียน
ด.ญ.ภัสชวิศา พิศาลโยธินกุล
Phatchavisa Phisanyotinkun
นักเรียน
ด.ช.ทัตเทพ เกตุแก้ว
Tatthep Kerkaew
นักเรียน
ด.ญ.เอษรา บร์อชมัน
Asara Borchmann
นักเรียน
ด.ญ.ปริยากร เกตุสวัสดิ์
Pariyagorn Katsawat
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Oleg Graponov
T.Oleg Graponov
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร
T.Usanee Soipetch
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กุลธิดา ดวงบุปผา
Kulathida Duangbubpha
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร
T.Usanee Soipetch
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ธัญรดา เกษสาคร
Ms.Thanrada Kessakorn
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.พิมพ์พลอย แก้วสะแสน
Pimploy Kaewsasaen
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูปานจันทร์ ภูวิชิต
T.Panjan Phuwichit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูอรทัย กุมารทัต
T.Oratai Kumanratat
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ภัทฌิมาพร ทิพย์พิมาน
Patchimaporn Tippiman
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Lyndon A.Sulapso
T.Lyndon A.Sulapso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.รมยกร แสงท้าว
Romyakorn Sangthaw
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูปานจันทร์ ภูวิชิต
T.Panjan Phuwichit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูอรทัย กุมารทัต
T.Oratai Kumanratat
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.โชคชัย ใหม่จันทร์
Chokchai Maijun
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Lyndon A.Sulapso
T.Lyndon A.Sulapso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูสมทรง พันธ์ศรี
T.Somsong Pansri
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ธนัชพร สิงห์สร้อย
Thanatphon Singsoi
นักเรียน
ด.ช.รักษณ คงศัตรา
Rukson Kongsuttra
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูนิรดา ราชบุรี
T.Nirada Ratchaburi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
T.Vivian D.Abapo
T.Vivian D.Abapo
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.มนัสศิกาญจ์ ทับยา
Manatsikan Tabya
นักเรียน
ด.ญ.โสพัสวฎี บุญมี
Sopassawadee Boonmee
นักเรียน
ด.ญ.เหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร
Muenfun Jariyajindastian
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Julius V.Sabusap
T.Julius V.Sabusap
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร
T.Usanee Soipetch
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ชญากาณฑ์ เฮงสุวรรณ
Chayakarn Hengsuwan
นักเรียน
ด.ญ.ธนพร ติ๊บงา
Tanaporn Tipnga
นักเรียน
ด.ญ.ธัญชนก นาคสุก
Tanchanok Naksuk
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
T.Maria Elena D.Gauma
T.Maria Elena D.Gauma
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ครูชูเกียรติ สุยะลังกา
T.Chookiate Suyalangka
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วิภาวี ศรวงษ์
Wipawee Sornwong
นักเรียน
นายวัชรพงษ์ พุ่มอิ่ม
Watcharaphong Phumim
นักเรียน
ด.ญ.สุพิชฌาญ์ วันเขียว
Supitcha Wankhiew
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูชูเกียรติ สุยะลังกา
T.Chookiate Suyalangka
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
T.Maria Elena D.Gauma
T.Maria Elena D.Gauma
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ธนภัทร แก้วลังกา
Tanapat Kaewlangka
นักเรียน
ด.ญ.ชนาพร ดีใจ
Chanaporn Deejai
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูชูเกียรติ สุยะลังกา
T.Chookiate Suyalangka
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
T.Maria Elena D.Gauma
T.Maria Elena D.Gauma
ครูผู้ฝึกสอน

กลับหน้าหลัก