รายการแข่งขัน

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรพรรณ แสงสาคร
Mrs.Woraphan Sangsakhon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.สมิทธิ์ เชื้อมอญ
Mr.Samit Chuamon
นักเรียน
2 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนุจรี รอดบำรุง
Ms.Nujaree Rodbamroong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.จิณณพัต มาลัยมาตร์
Miss.Jinnaphat Malaimart
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Dexter Haven Tanaka
Mr.Dexter Haven Tanaka
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กนิษนาฎ อ่อนสอาด
Miss.Kanitnat Onsa-ard
นักเรียน
4 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Mr.Gary Lewis Thomas
Mr.Gary Lewis Thomas
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.ณัฐวดี ศาตร์ศรี
Miss.Natthawadee Satsri
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา วงศ์เนตร
Mrs.Kanlaya Wongnate
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ศลิษา ติยสถาพร
Miss.Salisa Tiyasatapon
นักเรียน
6 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย แสงสาคร
Mr.Somchai Sangsakorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายกษิดิ์เดช สุนทรเลขา
Mr.Kasidech Sunthornlekha
นักเรียน
7 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.อโนชา รัชฎานนท์
Ms.Anocha Ratchadanont
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วิลาสินี เทียนส้ม
Miss.Vilasinee Teansom
นักเรียน
8 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุวภาพ หวังศรี
Mrs.Suwaphap Wangsri
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.นิรชา ไพศาล
Miss.Niracha Phaisan
นักเรียน
9 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.คชาภรณ์ ทับคลอง
Miss.Kachaporn TubKlong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง
Mrs.Pornthip Sripongming
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.วิชญาพร ทองสีอ่อน
Miss.Wichayaphon Thongsi-on
นักเรียน
ด.ญ.เอเซีย บัคกิ้งแฮม
Miss.Asia Buckingham
นักเรียน
10 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพีรนุช วินัยพานิช
Mrs.Pheeranuch Winaipanich
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายมฆเรศ ฉันทวิบูลชัย
Mr.Makared Chantaviboonchai
นักเรียน
นายณวิบูล ชมภู่
Mr.Nawiboon Chompoo
นักเรียน
11 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss.Glenyce Olongan Suni-En
Miss.Glenyce Olongan Suni-En
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.สุธิดา ทวีสิทธิโชคชัย
Miss Sutida Taweesittichokchai
นักเรียน
ด.ช.รังสิมันตุ์ เสืออุดม
Mr.Rangsiman Sue-audom
นักเรียน
ด.ช.ภูเบศ ปอพานิชกรณ์
Mr.Phoobass Porphanichakorn
นักเรียน
12 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ธิตยา คำควร
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.พัชรนันต์ จันทร์เต็ม
Miss Phatcharanan Jantem
นักเรียน
น.ส.วริษฐา แสงสุวรรณถาวร
Miss Warittha Sangsuwanthaworn
นักเรียน
น.ส.ณัชชา ศรีปั้น
Miss.Nutcha Sripan
นักเรียน
13 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.สุวิภา กรรณิการ์
Miss.Suwipha Kunnika
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายอลงกรณ์ ราชคฤห์
Mr.Alongkron Rajchakuk
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.ภูมิวสันต์ ฉันทวิบูลชัย
Mr.Pumwasan Chantaviboonchai
นักเรียน
ด.ช.วริทธิ์ กออนันตกุล
Mr.Varit Ko-arnantakul
นักเรียน
ด.ญ.ศมน ทองเป้า
Miss Samon Thongpao
นักเรียน
14 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพฤติพงษ์ เพ็ญวิจิตร
Mr.Pheuttipong Penwijit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.พิชญ์กานต์ แก้วคำ
Miss.Pitchakan Kaewkam
นักเรียน
น.ส.นรมน วิลัย
Miss.Norramon Wilai
นักเรียน
น.ส.พลอยพิชชา อังกรูสาทรศรี
Miss.Ployphicha Angkunsathonsri
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.Prenslee D.Belino
Mr.Prenslee D.Belino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.เพ็ญพิศุทธิ์ เจียตระกูล
Miss.Phenpisut Jeartrakul
นักเรียน
ด.ญ.ภาวิดา ปัทมาลัย
Miss.Pavida Pattamalai
นักเรียน
ด.ญ.พิชชา ศรีบัว
Miss.Pitcha Sribua
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายสมัชญ์ ปุรณมณีวิวัฒน์
Mr.Samat Puranamaneewiwat
นักเรียน
นายญาณกิตติ์ อุยยานกิจ
Mr.Yanakit Ui-yankit
นักเรียน
นายธรณัส  ทองเรือง
Mr.Taranus Thongrueng
นักเรียน
17 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.ชนากานต์ พรมพิทักษ์
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.พัสกร ชุ่มอิ่ม
Mr.Pasagron Chumim
นักเรียน
ด.ช.ชยาศิษฎ์ อภิสิทธิ์โยธิน
Mr.Chayasit Apisityotin
นักเรียน
18 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติขจร
Mrs.Ninyapat Wongkietkajorn
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายนันท์นภัส สุขทวี
Mr.Nunnapat Sookthewee
นักเรียน
19 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลลักษณ์ พรหมศร
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปุณยนุช ใจชอบงาม
Miss.Punyanut Jaichobngam
นักเรียน
ด.ญ.บุณย์วสี ตนอารีย์
Miss.Boonwasri Tonarree
นักเรียน
20 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
น.ส.เวธิณี บุตรศรีภูมิ
Miss.Wethinee Butsripoom
นักเรียน
น.ส.จิราพัชร เดชประเสริฐ
Miss.Chiraphat Dechprasert
นักเรียน

กลับหน้าหลัก