รายการแข่งขัน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรรณี ทิพวรรณ์
MISS PANNEE THIPWAN
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MISS HAZEL JEAN MENDOZA
MISS HAZEL JEAN MENDOZA
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชนกภัทร์ ชมภู่
CHANOKPHAT CHOMPHOO
นักเรียน
เด็กชายวนราช สัมมาพิทักษ์
WANARAT SAMMAPHITHAK
นักเรียน
เด็กชายสรนนท์ สุพัฒน์
SORRANON SUPHAT
นักเรียน
เด็กหญิงบุษยมาศ อุงจิตต์ตระกูล
BUSSAYAMAS UNGJITTRAKUL
นักเรียน
เด็กหญิงสุจิตรา จาสุทัศน์
SUJITTRA JASUTHAT
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ สีแดง
ARPORN SEEDAENG
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MR. ALBEN GARY DEMAFILES ALIAN
MR. ALBEN GARY DEMAFILES ALIAN
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปานเทพ ปานาง
PANTHEP PANANG
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐชานนท์ ทาสะโก
MR. NUTCHANON THASAKO
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MR. KEZA CHRIS KELLY
MR. KEZA CHRIS KELLY
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงแพรวา คล้ายสุทธิ์
PRAEWA KHAISUT
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR. ALBEN GARY DEMAFILES ALIAN
MR. ALBEN GARY DEMAFILES ALIAN
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี
MISS SOPAPAN NONGKAWEE
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายสิริวัฒน์ วงษ์สาธุภาพ
SIRIWAT WONGSATHUPHAP
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี
MISS SOPAPAN NONGKAWEE
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MISS MARJORIE WILING GUINID
MISS MARJORIE WILING GUINID
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเตชัส ปานหลุมข้าว
TECHAT PANLUMKAO
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว
MISS WALAIPAN PHOCHIW
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MR. ANDREW ROWE
MR. ANDREW ROWE
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกาญจนา สอนอ้อย
KANCHANA SORN-AOI
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์
MISS WANWISA WICHEANRAT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
MISS THITIMA SUKPRASERT
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกัลยากร นพรัตน์
KANLAYAKORN NOPPHARAT
นักเรียน
เด็กหญิงปวริศรา เตชะวิวัฒน์กุล
PAWARITSARA TECHAWIWATKUL
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน
MRS ROMTHEERA PHUKING-NGERN
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MISS HAZEL JEAN MENDOZA
MISS HAZEL JEAN MENDOZA
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสิริพร ศิริพงษ์
SIRIPRON SIRIPHONG
นักเรียน
เด็กหญิงนันท์นภัส เทียนประพันธ์
NANNAPHAT THEANPREPHAN
นักเรียน
เด็กหญิงปานไพลิน โพธิ์ศรี
PANPHAILIN PHOSRI
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MR. ANDREW ROWE
MR. ANDREW ROWE
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนพรัตน์ อรรคโชติ
MRS. NOPPHARAT AKKGACHOT
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกมลทรรศน์ ภู่ประเสริฐ
KAMONTHAT PHUPRASERT
นักเรียน
เด็กชายปริญญา แสนแก้ว
PARINYA. SAENKAEW
นักเรียน
เด็กชายสุรศักดิ์ ก้อนจ้าย
SURASAK KONJAI
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
MISS MARJORIE WILING GUINID
MISS MARJORIE WILING GUINID
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ
MRS. SIRIPORN PHOHIRUN
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภคพงษ์ ปัวน้อย
PHAKHAPHONG PUANOI
นักเรียน
เด็กชานศีลนาถ ประเสริฐน้อย
SINLANART PRASERTNOI
นักเรียน
เด็กหญิงชลดา ศรีภา
CHONLADA SRIPHA
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
MISS THITIMA SUKPRASERT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์
MISS WANWISA WICHEANRAT
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายพลยุทธ โชคอุทัยกุล
PHONYUT CHOK-UTHAIKUL
นักเรียน
เด็กชายยศภัทร ศรีกาญจนวงษ์
YOTSAPHAT SRIKANJANAWONG
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
MISS THITIMA SUKPRASERT
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางรมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน
MRS. ROMTHEERA PHUKING-NGERN
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงญาตาวี อิสริยะวิญญู
YATAWEE ISSARIYAWINYU
นักเรียน
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชื่นชม
PENPITCHA. CHUENCHOM
นักเรียน
13 Talent Show
ระดับ -
Nannapat Thongsathit
Nannapat Thongsathit
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Kanittha Kaengkhet
Kanittha Kaengkhet
นักเรียน

กลับหน้าหลัก