รายการแข่งขัน

โรงเรียนจอมทอง

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมิตร รัตนานุการุณย์
Mr.Sommitr Rattananukaroon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวไพรินทร์ จันทะกี
Miss.Pairin Jantakee
ครูผู้ฝึกสอน
นายธนากร จินดาพร
Mr.Thanakorn Chindaporn
นักเรียน
เด็กหญิงวิจิตรา หอมแก่นจันทร์
Miss.Wijitra Homkanchan
นักเรียน
เด็กชายภาราดร ขันธรรม
Mr.Paradorn Kantham
นักเรียน
เด็กชายศาสตราวุฒิ บัวลังอาด
Mr.Sarttrawut Bualungard
นักเรียน
เด็กหญิงฑิตยา อภิชัย
Miss.Tittaya Aphichai
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรวัฒน์ สิทธิ
Mr.Theerawat Sitthi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายชญานนท์ ทองกวาวพนา
Mr.Chayanon Thongkaopana
ครูผู้ฝึกสอน
นายน่านฟ้า เพิ่มพูน
Mr.Nanfa Peompool
นักเรียน
นางสาวบุรินทร์ วงศ์ลือเกียรติ
Miss.Burin Wongluekairt
นักเรียน
นางสาวพัชรภรณ์ นันโต
Miss.Patcharaporn Nunto
นักเรียน
นางสาวอารีญา ปันมาเรือน
Miss.Arreeya Punmaruan
นักเรียน
นางสาวสุดารัตน์ ใจยา
Miss.Sudarat Jaiya
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์
Mr.Patpirun Chaisin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Frederik Bruno Derdi
Mr.Frederik Bruno Derdi
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วอุ่น
Miss.Sutasinee Kaewoun
นักเรียน
4 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพัตร์พิรุณ ไชยศิลป์
Mr.Patpirun Chaisin
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Frederik Bruno Derdi
Mr.Frederik Bruno Derdi
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชนากานต์ ตันมา
Miss.Chanakarn Tanma
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญสุข จีรเดช
Mr.Boonsuk Chiradej
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชลันธร วิเชียรวรรธนะ
Miss.Chalantorn Wichianwantana
นักเรียน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเบญญาภา มาตุทาวงศ์
Miss.Benyapa Matuthawong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวพัชรีภรณ์ ใจเมือง
Miss.Patchareeporn Jaimuang
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวชนิดาภา ชัยวศิลป์
Miss.Chanidapa Chaiwasil
นักเรียน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววริยา ศิริทรายทอง
Miss.Wariya Sirisaitong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนฎา ขันทะยศ
Miss.Nada Khantayos
นักเรียน
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววริยา ศิริทรายทอง
Miss.Wariya Sirisaitong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฐกานต์ อินต๊ะสุรินทร์
Miss.Natthakarn Intasurin
นักเรียน
9 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชมพูนุท กังวาลไพร
Miss.Chompoonut Kangwalprai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงนพมาศ มุ่งหมาย
Miss.Noppamas Mungmai
นักเรียน
10 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวชมพูนุท กังวาลไพร
Miss.Chompoonut Kangwalprai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฐรัตน์ ดาวังปา
Miss.Nattharad Dawangpa
นักเรียน
11 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิจิตรา สมฤทธิ์
Miss.Wijittra Somrit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Paul Scott Sorenson
Mr.Paul Scott Sorenson
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงข้าว สุภารัตน์
Miss.Khao Suparat
นักเรียน
12 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวหทัยทิพย์ อูปธรรม
Miss.Hathaitip Uppatham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Paul Scott Sorenson
Mr.Paul Scott Sorenson
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววรฤทัย ใจมูล
Miss.Woraruethai Jaimool
นักเรียน
13 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะธิดา สยะรักษ์
Miss.Piyatida Sayarak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์
Mrs.Pinpibarn Sawatpradit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฑมน ศรีวิชัย
Miss.Natthamon Sriwichai
นักเรียน
เด็กหญิงพิมผกา นามเทพ
Miss.Pimpaka Namthep
นักเรียน
14 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปิยะธิดา สยะรักษ์
Miss.Piyatida Sayarak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์
Mrs.Pinpibarn Sawatpradit
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาววนัชพร สดมพฤกษ์
Miss.Wanatchaporn Sadompruek
นักเรียน
นายพิทวัส ปัญญาเทพ
Mr.Pittawat Panyathep
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรทิวา นันตาบุญ
Miss.Porntiwa Nuntaboon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss.Ana Canon Obing
Miss.Ana Canon Obing
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวปราณปริยา ถามี
Miss.Pranpriya Thamee
นักเรียน
นายณัฐภัทร ทิพโย
Mr.Nattaphat Thipyo
นักเรียน
นางสาววรพิชชา ชมภูแก้ว
Miss.Worrapischa Chompookaew
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธัญชนก คำวินิจ
Miss.Thanchanok Kamwinit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์
Mrs.Pinpibarn Sawatpradit
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกรรณิการ์ ฟูไฝติ๊บ
Miss.Kannika Fufaitip
นักเรียน
นางสาวลลิตา เทพปัญญา
Miss.Lalita Theppanya
นักเรียน
นางสาวอัญญาพรณ์ พิพัฒนสมทากุล
Miss.Aunyaporn Piputtanasomtakul
นักเรียน
17 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์
Miss.Kanokporn Khunsmuth
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
MIss.Dianne Denora
Miss.Dianne Denora
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายวัชรมงคล ประสงค์ดี
Mr.Watcharamongkol Prasongdee
นักเรียน
เด็กหญิงจีรารัก จุมปาทอง
Miss.Ghirarak Jumpatong
นักเรียน
เด็กหญิงอมรวรรณ คำสา
Miss.Amonwan Khamsa
นักเรียน
18 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุทธิพร ศิรประภา
Miss.Suttiporn Siraprapa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs.Muneeza Sohail
Mrs.Muneeza Sohail
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอาภัสสนันท์ อินโต
Miss.Arphatsanan Ainto
นักเรียน
นางสาวนัฐฐา โยธาดี
Miss.Nattha Yothadee
นักเรียน
นางสาวณริสา เรือนก๋องเงิน
Miss.Narisa Ruankongngern
นักเรียน
19 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวช
Miss.Theeraphorn Chaiwech
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชญานิศ ปันทวัง
Miss.Chayanit Pantawang
นักเรียน
20 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวธีรภรณ์ ไชยเวช
Miss.Theeraphorn Chaiwech
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวอาทิตยา รวีรุ่งโรจน์
Miss.Arthidtaya Raweerungroj
นักเรียน

กลับหน้าหลัก