รายการแข่งขัน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธีรตา อินตา
Ms.Teerata Inta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ณัฐชยา สังข์เเดง
nutchaya sungdang
นักเรียน
ธนดล ทาแป้น
thanadon tapan
นักเรียน
ปัทมวรรณ สิทธิมาลย์
patthamawan sitthiman
นักเรียน
สุรัสวดี ศรีวงค์ไชย
suratsawadee sriwongchai
นักเรียน
ด.ญ.สุวิชญาน์ ปุ๊ดภาษี
suwitchaya pudpasee
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัญญา ธรมมจี๋
Sarunya Thummajee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ชลาลัย แก้วเพชรรัตน์
Chalalai Kaewphetrat
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัฒนา สุจาดึก
Watthana Sujaduek
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ธิติกานต์ รัตนโรจน์
Thitikarn Rattanarod
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ
Sangthong Thanaruangsuwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกานต์ เกตุภาค
Kant Ketpark
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธีรตา อินตา
Ms.Teerata Inta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.แอนนาแมรี่ บราวน์
Annamarie brown
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ
Sangthong Thanaruangsuwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองนุ่ม
Kansuda Thongnum
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัฒนา สุจาดึก
Watthana Sujaduek
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจิรเมธ ชายศักดิ์
Jiramate Chaisak
นักเรียน
เด็กชายทัตพงศ์ อินตะขัติย์
Tatpong Intakat
นักเรียน
8 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัญญา ธรมมจี๋
Sarunya Thummajee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรนิษฐา สายชู
Woranittha Saichoo
นักเรียน
เด็กหญิงศิริธร มณีสาร
Siritorn Maneesan
นักเรียน
9 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอ้อยฤทัย ลีมุน
Oyruthai Leemoon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช.พงค์กิติ ใจยวน
Pongkiti Jaiyuan
นักเรียน
ด.ช ธาราดร จิตเมตตาธรรม
Taradon Jitmatathum
นักเรียน

กลับหน้าหลัก