รายการแข่งขัน

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา
Mrs. Busaba Paisitsiriruksa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางจารุวรรณ แสงด้วง
Mrs. Jaruwan Saengdoung
ครูผู้ฝึกสอน
Ms. Shanie Y. Cimafraca
Ms. Shanie Y. Cimafraca
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงเปมิกา ปาไชย
Miss Pemika Pachai
นักเรียน
เด็กหญิงวรรธกานต์ แก้วคำฟู
Miss Wunthakarn Kaewkomfoo
นักเรียน
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาพิทักษ์
Miss Natthanicha Mapithak
นักเรียน
เด็กหญิงชลาลัย วงศ์โพธิ์
Miss Chalalai Wongpo
นักเรียน
เด็กหญิงชลธิชา อนุชัย
Miss Chonthicha Anuchai
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงษ์ นาสมปอง
Mr. Chakraphong Nasompong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกชวรรณ นาคะจินดา
Ms. Godchawan Nakajinda
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุพิชญา ปางคำ
Miss Supichaya Pangkham
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฐิตาพร คำวังพฤกษ์
Mrs. Thitapon Kamwangpeuk
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร
Mrs.Nongnout Lertratanawichit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปิยะธิดา ยะอนันต์
Miss Piyathida Yaanan
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
-
Ms. Shanie Y. Cimafraca
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัย
Miss Yaowanute Seewichai
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายนครินทร์ อินต๊ะ
Mstr Nakarin Inta
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริขวัญ รัตนสุวรรณ
Ms. Sirikhwan Ratsuwan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.James Patrick Kelly
Mr. James Patrick Kelly
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภูษณิศา สว่างภักดี
Miss Pusanisa Sawangpakdee
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr.James Patrick Kelly
Mr.James Patrick Kelly
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสุรีย์ อุตสม
Mrs. Suree Utsom
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายภัทรชนน ทวีวัฒนสมบูรณ์
Mstr Patchanon Tawewattanasomboon
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร
Mrs. Nongnout Lertratanawichit
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางฐิตาพร คำวังพฤกษ์
Mrs. Thitapon Kamwangpeuk
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิตติมา อุดมพงศ์ถาวร
Miss Jittima Udomphongthawon
นักเรียน
เด็กหญิงจิณณพัฒน์ ใจคำ
Miss Jinnapat ChaiKham
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms.Nadezhda Sergeevna
Ms.Nadezhda Sergeevna
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางละไม สุขสาร
Mrs. Lamai Suksarn
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงประภัสสร เครือแก้ว
Miss Praphatsorn Kruekaew
นักเรียน
เด็กหญิงประภาภรณ์ กมลวิลาวัณย์
Miss Prapaporn Kamonwilawan
นักเรียน
เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา โสภณจิต
Miss Junjaokha Sophonjit
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิรัชชา มีดวง
Mrs. Siratcha Meeduang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายทวีป นวคุณานนท์
-
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฐนันท์ สารธรรม
Mstr Natatnun Sratham
นักเรียน
เด็กชายณัฐพล ยอดแก้ว
Mstr Natthapon Yodkaew
นักเรียน
เด็กชายกฤษฎิ์ แววแก้ว
Mstr Krish Waewkaew
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Adel Jeshininejad
Mr. Adel Jeshininejad
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางยุพินธ์ บุญเทพ
Mrs. Yuphin Boonthep
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงภัทราวดี สิงห์คำ
Miss Phattarawadee Singkam
นักเรียน
เด็กชายจิรโชติ ธรรมสิริ
Mstr Jirachote Thammasiri
นักเรียน
เด็กหญิงนันทกร ประสม
Miss Nunthakorn Prasom
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจริญญารักษ์ ชัยมงคล
Miss Jarinyarak Chaimongkon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายธนาคาร สีสด
Mstr Tanakarn Seesod
นักเรียน
เด็กชายหฤษฏ์ แสนเมือง
Mstr Harit Sanmueng
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพินธ์ บุญเทพ
Mrs. Yuphin Boonthep
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายเจษฎาพงศ์ พุธทรง
Mstr Tedsadapong Putsong
นักเรียน
เด็กหญิงอภิภูริชญา รติภูมิ
Miss Apiphurichaya Ratipoom
นักเรียน
13 Talent Show
ระดับ -
Miss Nutthakarn Uttarasak
Miss Nutthakarn Uttarasak
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Atitaya Promma
Miss Atitaya Promma
นักเรียน
Miss Supitcha Panyakhrua
Miss Supitcha Panyakhrua
นักเรียน
Miss Tanchanok Yongjrinpapron
Miss Tanchanok Yongjrinpapron
นักเรียน
Miss Benjamad Jaitia
Miss Benjamad Jaitia
นักเรียน
Miss Chalisa Maneewan
Miss Chalisa Maneewan
นักเรียน
Miss Areerat Mattantong
Miss Areerat Mattantong
นักเรียน
Miss Kanyapuk Inthajak
Miss Kanyapuk Inthajak
นักเรียน
Miss Siripaphon Kamlek
Miss Siripaphon Kamlek
นักเรียน

กลับหน้าหลัก