รายการแข่งขัน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพกาพร สายสุดใจ
Mrs.Pimpakaporn Saisudjai
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Stephani Anne Rene
Miss Stephani Anne Rene
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.กนกภัทร ต้นสี
Kanokphat Tonsee
นักเรียน
ด.ญ.กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ
Kanchisa Chaiprasert
นักเรียน
ด.ญ.ญูถิกา ทรินทร์
Yuthika Tharin
นักเรียน
ด.ญ.นงนภัส สุรินทร์
Nongnaphat Surin
นักเรียน
ด.ญ.พรนภัส กันทะเตียน
Pornnapas Kantatian
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.ธฤษิดา เครือน้อย
Miss Thrissida Khruanoi
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Merle Joy Malanes
Miss Merle Joy Malanes
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. เหว่ยเจีย ลิ้ม
Weijie Lim
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
น.ส.ศรัญญา วงค์พฤกษา
Miss Saranya Wongplugsa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr.Benson Baniwas
Mr.Benson Baniwas
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. สรียา ชลอยเมฆ
Sareeya Chaloymak
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์
Mrs.Jansuda Saengtarat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms Cristina Sharron
Ms Cristina Sharron
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ภารดี สลีสองสม
Paradee Saleesongsom
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรียานันท์ ใจมูล
Mrs. Preeyanun Jaimoon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mrs. Cheradee Dela Cerna Maglipac
Mrs. Cheradee Dela Cerna Maglipac
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ธัญสุดา ณ เชียงใหม่
Tansuda Na Chiangmai
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชรินทร์ มณีมูล
Mr. Charin Maneemool
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Ms Cristina Sharron
Ms Cristina Sharron
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ทัญกมณ นามวงศ์
Thanyakamon Namwong
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Cristy Joy Seno
Ms. Cristy Joy Seno
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. ศักย์ศรณ์ จันทร์สว่าง
Suksorn Junsawang
นักเรียน
ด.ญ. พิชญา บำรุงจิตต์
Pitchaya Bamrungjit
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Ian Buguen Gabriel
Mr. Ian Buguen Gabriel
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. กนกพร บุญเรือง
Kanokporn Boonrueng
นักเรียน
ด.ญ. พรรภษา เอื้อนอ้อย
Panpasa Auean-Aoi
นักเรียน
ด.ญ. อารียา ทาวา
Areeya Tawa
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพัตรา ถมยา
Mrs. Supattra Tomya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
กวีวรรณ เดชปักษ์
Kaweewan Dechpak
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงลักษิกา  ก๋าแก้ว
Lagsiga Gakaew
นักเรียน
ด.ช.เจษฏาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล
Chetsadapong Tanchaisirimaneekul
นักเรียน
ด.ช. พงษ์ศิริ ลือสุวรรณ์
Pongsiri Luesuwan
นักเรียน
10 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
Mrs.Ratchadaporn Panyanual
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Ian Buguen Gabriel
Mr. Ian Buguen Gabriel
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย
Thanyarat Jaipia
นักเรียน
น.ส. วิภา คำแก้ว
Wipha Kamkaew
นักเรียน
ด.ญ. ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่
Suparat Kongroiyu
นักเรียน
11 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัมปนาท ดอนลาว
Mr. Kampanart Donlao
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. สรวิชญ์ ลือสุวรรณ์
Sorawit Luesuwan
นักเรียน
ด.ญ. วิลาสินี กันทะวงค์
Wilasinee Kuntawong
นักเรียน
12 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญกร กิตติจริยา
Mrs. Thanyakorn Kittijariya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ช. ธนกร คีรีแก้ว
Thanakorn Keereekaew
นักเรียน

กลับหน้าหลัก