รายการแข่งขัน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Esmeranda Velasco Verazon
Miss Esmeranda Velasco Verazon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเพ็ญตะวัน ถายา
Miss Pentawan Thaya
ครูผู้ฝึกสอน
ณภัทร ตั้งเมธากุล
Napat Tangmaethakul
นักเรียน
ถิรพร คงมั่น
Thiraporn Khongman
นักเรียน
จันทกานต์ ทิงาม
Juntakan Ti-Ngam
นักเรียน
ณัฐรุจา เข็มครุฑ
Nutruja Khemkrut
นักเรียน
พิมพ์พลอย พรหมมินทร์
Pimploy Prommin
นักเรียน
2 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
วจีพร สุขสมบูรณ์
Mrs. Wacheeporn Suksomboon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ชนัญชิดา สิทธิเทศานนท์
Chananchida Sitthitasanon
นักเรียน
วนัสนันท์ สุขมี
Wanatsanan Sukmee
นักเรียน
ฤทัยณัฐ์ รอดสวัสดิ์ภร
Ruethainat Rodsawatporn
นักเรียน
วิลาสินี เรืองชยานันท์
Wilasinee Ruangchayanun
นักเรียน
มาริสา คำแสน
Marisa Khamsaen
นักเรียน
3 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Esmeranda Velasco Verazon
Miss Esmeranda Velasco Verazon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
สุพิชฌาย์ สุธีรภิญโญ
Supitcha Suteerapinyo
นักเรียน
4 การเข้าแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเพ็ญตะวัน ถายา
Mrs. Pentawan Taya
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ณัฐกานต์ สนิทอินทร์
Nattakarn Sanit-in
นักเรียน
5 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Katie D'Ann Francis
Miss Katie D'Ann Francis
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นฤภร เล็กอุทัย
Narueporn Lekuthai
นักเรียน
6 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Katie D'Ann Francis
Miss Katie D'Ann Francis
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เอมจิรา อิ่มเอม
Emjira Im-aem
นักเรียน
7 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิลวรรณ จันมนฑา
Miss Nillawan Janmonta
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
สิตานัน มั่นจีระ
Sitanun Manjeera
นักเรียน
8 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนาจ ตัลพัฒน์
Mr. Amnat Talapat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกฤชอร ศรีวิชัย
Kritchaorn Sriwichai
นักเรียน
9 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

Mr. Tito Sumagang Sabucido
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ปรานต์ ปานบุญ
Pran Panboon
นักเรียน
10 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Esmeranda Velasco Verazon
Miss Esmeranda Velasco Verazon
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ณัฏฐ์ อุทัยชิต
Nat Uthaichit
นักเรียน
11 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Reynold Erick Sizwe Bhengu
Mr. Reynold Erick Sizwe Bhengu
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ชนกพรรณ เพ็งเลีย
Chanokphan Phenglia
นักเรียน
12 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Marie Aileen Q. Racal
Miss Marie Aileen Q. Racal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
สุกัญญา น้อยม่วง
Sukunya Noimuang
นักเรียน
13 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพร วัฒนฐายี
Mrs. Amporn Wattanathayee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ชลธิชา ทองดุลย์
Chonticha Tongdull
นักเรียน
พิมพ์มาดา พานิชย์วิไล
Pimmada Panichwilai
นักเรียน
14 การแข่งขัน Crossword (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัมพร วัฒนฐายี
Mrs. Amporn Wattanathayee
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
สุวิมล แสนสุขุม
Suwimon Saensukhum
นักเรียน
ชัยภักดิ์ นิลเนียม
Chaiyapakd Nilniam
นักเรียน
15 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Reynold Erick Sizwe Bhengu
Mr. Reynold Erick Sizwe Bhengu
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวศิริลักษณ์ แหยมคง
Miss Sirilak Yamkong
ครูผู้ฝึกสอน
นุชรดี โศจิธาดาเจริญ
Nuchradee Sojithadajarern
นักเรียน
จารวี อ่อนพุทธา
Jarawee Onputha
นักเรียน
อิศราภรณ์ ผิวคำ
Aisaraphon Phewkam
นักเรียน
16 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิจิตรา จิตสุภา
Miss Wijittra Jitsupa
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Tito Sumagang Sabucido
Mr. Tito Sumagang Sabucido
ครูผู้ฝึกสอน
ลลิตา กิตติ์รัฐ
Lalita Kittarat
นักเรียน
สุรางคณา มาอยู่
Surangkana Mayoo
นักเรียน
กรนัทธ์ บุญญติพงษ์
Koranut Boonyatipong
นักเรียน
17 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจงกลณี หอมนาน
Jongkonnee Homnan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
กมลทิพย์ ยาท้วม
Kamonthip Yatuam
นักเรียน
กานต์สิริ เรืองศิริ
Karnsiri Rueangsiri
นักเรียน
กนกพร ตั้งศรีสุข
Kanokporn Tangsrisuk
นักเรียน
18 การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์(Computer Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
Miss Marie Aileen Q.Racal
Miss Marie Aileen Q.Racal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ตรัยมิตร รูปใส
Mr. Traimit Roobsai
ครูผู้ฝึกสอน
ณัฐธิดา ท่ากระเบา
Nattida Thakrabao
นักเรียน
คชธร วัชรเสถียร
Kochatorn Vajrasthira
นักเรียน
ผาณิตนิภา ขาวนวล
Panitnipa Khownual
นักเรียน
19 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธารัตน์ จุลญาติ
Mrs. Sutharat Jollayat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางรุ่งนภา นาคกล
Mrs. Rungnapa Nakkon
ครูผู้ฝึกสอน
ธนัชชา พานิชย์วิลัย
Thanutcha Phanitwilai
นักเรียน
เคตี้ ไอแซค
Katey Isaac
นักเรียน
พรทิพา พูลศรี
Porntipa Poolsri
นักเรียน
20 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววสุนันท์ มั่นเจ็ก
Miss Wasunun Munjek
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางเบญจมาส ชาติศักดิ์ยุทธ
Mrs. Benchamas Chartsakyut
ครูผู้ฝึกสอน
พิพัฒน์ คล้ายชม
Pipat Khlaichom
นักเรียน
เจนจิรา ภู่โต
Janejira Phuto
นักเรียน
กัญญาพัชร เหมาะประสิทธิ์
Kanyapat Mohprasit
นักเรียน
21 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนพร จูมทอง
Mrs. Thanaporn Joomthong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
พชร ฉิมเลี้ยง
Phachara Chimliang
นักเรียน
อภิรักษ์ ศิริรัตน์
Aphirak Sirirat
นักเรียน
22 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธนพร จูมทอง
Mrs. Thanaporn Joomthong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เสฎฐวุฒิ เทียมสมบูรณ์
Satthawood Taimsomboon
นักเรียน
วรินธร วัฒนปัญโญ
Warintorn Wattanapanyo
นักเรียน
23 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธารัตน์ จุลญาติ
Mrs. Sutharat Jollayat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ธนภัทร รัตนพันธ์
Thanapat Rattanapan
นักเรียน
นัทธ์วรินทร์ คันทะเรศร์
Natvarin Kantared
นักเรียน
24 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.4-ม.6)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวสุนันท์ มั่นเจ็ก
Miss Wasunun Munjek
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ทานตะวัน จันทร์พร
Tantawan Chanporn
นักเรียน
25 นวัตกรรมครู
ระดับ ครูผู้สอน
Mr. Ntabe Alain MBE
Mr. Ntabe Alain MBE
ครู พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน

กลับหน้าหลัก