รายการแข่งขัน

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม
Miss Chuanpit Jobkum
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Charity Serra
Miss Charity Serra
ครูผู้ฝึกสอน
นางปรีชาพร ปรีชาฤทธิ์
Mrs. Peechaporn Peedarit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร ตรัยรัตนเมธี
Miss Gornpatsorn Trirattanametee
นักเรียน
เด็กหญิงจัสมิน โรส เพิร์กส
Miss Jasmine Rose Perks
นักเรียน
เด็กหญิงบุญญาวาส ศรีจริยา
Miss Bunyawat Srijariya
นักเรียน
เด็กหญิงปองกานต์ ทีน้อย
Miss Pongkan Teenoi
นักเรียน
เด็กหญิงกุลนัทธ์ พงษ์ด้วง
Miss Kullanat Phongduang
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ
Mrs. Yaowanat Pluembun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Megan Mossberger
Miss Megan Mossberger
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปานวาด พิศาลวานิช
Miss Panwad Pisanwanich
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม
Mrs. Kulaying Wongsintham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. John Mark A. Glinoga
Mr. John Mark A. Glinoga
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุรัสวดี คำมา
Miss Suratsawadee Kamma
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกนกลักษมณ์ คำคูณ
Miss Kanokluk Khumkoon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกนกพล นนทะสัน
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ประดับวงศ์
Mr. Saman Pradubwong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรรษมล พรมพลอย
Miss Wassamon Promploy
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ มาเทียน
Mrs. Amorntip Matian
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Richard Buslay Cabaot
Mr. Richard Buslay Cabaot
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทวีชัยไพศาลกุล
Miss Chutimon Taweechaipaisankul
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงฤทัย สีวัน
Mrs. Duangruethai Seewan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Maksim Sidorenko
Mr. Maksim Sidorenko
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงโชษิตา วรรณบุษราคัม
Miss Chosita Wanabusarakam
นักเรียน
เด็กหญิงศุภสุดา อ่าวสมบัติกุล
Miss Supasuda Ouwsombutkul
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์
Miss Prutaporn Lalitanurak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปริศา จั่นเทศ
Miss Parisa Chanted
นักเรียน
เด็กหญิงจีรภัทร์ จิรชาญชัย
Miss Jeerapat Chirachanchai
นักเรียน
เด็กหญิงพันธกานต์ สวนผล
Miss Pantakan Suanphol
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. John Mark A. Glinoga
Mr. John Mark A. Glinoga
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพัชรี ประภาศิริ
Mrs. Patcharee Praparsiri
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจีรพันธ์ จิรชาญชัย
Mr. Jeerapan Chirachanchai
นักเรียน
เด็กหญิงวรพิชชา อยู่สุข
Miss Worapitcha Yusuk
นักเรียน
เด็กชายขวัญเมือง สอนหลวย
Mr. Khwanmuang Sonluay
นักเรียน
10 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ โลหะบาล
Mrs. Patcharin Lohabal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฏฐวรรษ วัฒนศัพท์
Mr. Nuttawat Wattanasapt
นักเรียน
เด็กชายธนกฤต แสนสำราญ
Mr. Thanakritt Sansumran
นักเรียน
11 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ โลหะบาล
Mrs. Patcharin Lohabal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนาตยา รัศมี
Mrs. Nattaya Ratsamee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปารเมศ อังกูลภักดีกุล
Mr. Parames Angkoolpakdeekul
นักเรียน
เด็กชายสุวิจักขณ์ ฐีตะพงษ์
Mr. Suwijuk Theetapong
นักเรียน

กลับหน้าหลัก