รายการแข่งขัน

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม
Miss Chuanpit Jobkum
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Charity Serra
Miss Charity Serra
ครูผู้ฝึกสอน
นางปรีชาพร ปรีชาฤทธิ์
Mrs. Peechaporn Peedarit
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร ตรัยรัตนเมธี
Miss Gornpatsorn Trirattanametee
นักเรียน
เด็กหญิงจัสมิน โรส เพิร์กส
Miss Jasmine Rose Perks
นักเรียน
เด็กหญิงบุญญาวาส ศรีจริยา
Miss Bunyawat Srijariya
นักเรียน
เด็กหญิงปองกานต์ ทีน้อย
Miss Pongkan Teenoi
นักเรียน
เด็กหญิงกุลนัทธ์ พงษ์ด้วง
Miss Kullanat Phongduang
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ
Mrs. Yaowanat Pluembun
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Megan Mossberger
Miss Megan Mossberger
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปานวาด พิศาลวานิช
Miss Panwad Pisanwanich
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกุลหญิง วงศ์ศีลธรรม
Mrs. Kulaying Wongsintham
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. John Mark A. Glinoga
Mr. John Mark A. Glinoga
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงสุรัสวดี คำมา
Miss Suratsawadee Kamma
นักเรียน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวกนกลักษมณ์ คำคูณ
Miss Kanokluk Khumkoon
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายกนกพล นนทะสัน
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ประดับวงศ์
Mr. Saman Pradubwong
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวรรษมล พรมพลอย
Miss Wassamon Promploy
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอมรทิพย์ มาเทียน
Mrs. Amorntip Matian
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Richard Buslay Cabaot
Mr. Richard Buslay Cabaot
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทวีชัยไพศาลกุล
Miss Chutimon Taweechaipaisankul
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงฤทัย สีวัน
Mrs. Duangruethai Seewan
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Maksim Sidorenko
Mr. Maksim Sidorenko
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงโชษิตา วรรณบุษราคัม
Miss Chosita Wanabusarakam
นักเรียน
เด็กหญิงศุภสุดา อ่าวสมบัติกุล
Miss Supasuda Ouwsombutkul
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์
Miss Prutaporn Lalitanurak
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Mr. Gabbriel Adona
Mr. Gabbriel Adona
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปริศา จั่นเทศ
Miss Parisa Chanted
นักเรียน
เด็กหญิงจีรภัทร์ จิรชาญชัย
Miss Jeerapat Chirachanchai
นักเรียน
เด็กหญิงพันธกานต์ สวนผล
Miss Pantakan Suanphol
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. John Mark A. Glinoga
Mr. John Mark A. Glinoga
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางพัชรี ประภาศิริ
Mrs. Patcharee Praparsiri
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายจีรพันธ์ จิรชาญชัย
Mr. Jeerapan Chirachanchai
นักเรียน
เด็กหญิงวรพิชชา อยู่สุข
Miss Worapitcha Yusuk
นักเรียน
เด็กชายขวัญเมือง สอนหลวย
Mr. Khwanmuang Sonluay
นักเรียน
10 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ โลหะบาล
Mrs. Patcharin Lohabal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายณัฏฐวรรษ วัฒนศัพท์
Mr. Nuttawat Wattanasapt
นักเรียน
เด็กชายธนกฤต แสนสำราญ
Mr. Thanakritt Sansumran
นักเรียน
11 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ โลหะบาล
Mrs. Patcharin Lohabal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางนาตยา รัศมี
Mrs. Nattaya Ratsamee
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กชายปารเมศ อังกูลภักดีกุล
Mr. Parames Angkoolpakdeekul
นักเรียน
เด็กชายสุวิจักขณ์ ฐีตะพงษ์
Mr. Suwijuk Theetapong
นักเรียน
12 Talent Show
ระดับ -
Mr. Adisorn Srikon
Mr. Adisorn Srikon
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Kanpitcha Duangtham
Miss Kanpitcha Duangtham
นักเรียน
Miss Jidapa Praisud
Miss Jidapa Praisud
นักเรียน
Miss Chompunoot Naklang
Miss Chompunoot Naklang
นักเรียน
Miss Thidarat Suepjaksing
Miss Thidarat Suepjaksing
นักเรียน
Miss Panyapat Muang-in
Miss Panyapat Muang-in
นักเรียน
Miss Pakawan Ponta
Miss Pakawan Ponta
นักเรียน
Miss Pornchita Phanluekdet
Miss Pornchita Phanluekdet
นักเรียน
Miss Romteera Tadjanda
Miss Romteera Tadjanda
นักเรียน
Miss Ranyaporn Kunsan
Miss Ranyaporn Kunsan
นักเรียน
Miss Wannisa Promkaew
Miss Wannisa Promkaew
นักเรียน
Miss Sasipapha Pangsri
Miss Sasipapha Pangsri
นักเรียน
Miss Siritida Ninrat
Miss Siritida Ninrat
นักเรียน
Miss Saengrutai Sinthuchai
Miss Saengrutai Sinthuchai
นักเรียน
Miss Praifa Yosklurn
Miss Praifa Yosklurn
นักเรียน
Miss Kirana Chankern
Miss Kirana Chankern
นักเรียน
Miss Chakriya Sao-ong
Miss Chakriya Sao-ong
นักเรียน
Miss Sara Dottavio
Miss Sara Dottavio
นักเรียน
Miss Narinporn Sukprasert
Miss Narinporn Sukprasert
นักเรียน
Miss Pariyakorn Pramoonsin
Miss Pariyakorn Pramoonsin
นักเรียน
Miss Ploykwaun Kawao
Miss Ploykwaun Kawao
นักเรียน
Miss Patchareeporn Thongdee
Miss Pattarasaya Supachaipanya
นักเรียน
Miss Pattarasaya Supachaipanya
Miss Pattarasaya Supachaipanya
นักเรียน
Miss Manchnsa Kamtue
Miss Manchnsa Kamtue
นักเรียน
Miss Watcharaporn Seangproh
Miss Watcharaporn Seangproh
นักเรียน
Miss Salisa Singruang
Miss Salisa Singruang
นักเรียน
Mr. Kritsanawat Phanicheep
Mr. Kritsanawat Phanicheep
นักเรียน
Mr. Keakul Jongpermpornwattana
Mr. Keakul Jongpermpornwattana
นักเรียน
Mr. Jirayut Ruanghui
Mr. Jirayut Ruanghui
นักเรียน
Mr. Thanyakorn Thumrongthanyawong
Mr. Thanyakorn Thumrongthanyawong
นักเรียน
Mr. Narabodin Wattanajitapong
Mr. Narabodin Wattanajitapong
นักเรียน
Mr. Bongtod Jidlamai
Mr. Bongtod Jidlamai
นักเรียน
Mr. Piyawat Yodmung
Mr. Piyawat Yodmung
นักเรียน
Mr. Piyawut Jemserm
Mr. Piyawut Jemserm
นักเรียน
Mr. Yaminkan Patan
Mr. Yaminkan Patan
นักเรียน
Mr. Rattanan Rangsiganphum
Mr. Rattanan Rangsiganphum
นักเรียน
Miss Kodchakorn Kwankaew
Miss Kodchakorn Kwankaew
นักเรียน
Miss Thanaporn Matien
Miss Thanaporn Matien
นักเรียน
Miss Pimwaree Rattanapanit
Miss Pimwaree Rattanapanit
นักเรียน
Miss Warutchaya Samseemuang
Miss Warutchaya Samseemuang
นักเรียน
Mr. Nathekan Chanwiang
Mr. Nathekan Chanwiang
นักเรียน
Mr. Narutchai Thongprasert
Mr. Narutchai Thongprasert
นักเรียน
Mr. Nithit Yingsoong
Mr. Nithit Yingsoong
นักเรียน
Mr. Potchara Khaowsaad
Mr. Potchara Khaowsaad
นักเรียน
Mr. Phitchayachai Medach
Mr. Phitchayachai Medach
นักเรียน
Mr. Suppakarn Prongfar
Mr. Suppakarn Prongfar
นักเรียน
Mr. Phatcharadanai Jaroenkam
Mr. Phatcharadanai Jaroenkam
นักเรียน

กลับหน้าหลัก