รายการแข่งขัน

โรงเรียนคลองลานวิทยา

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
Miss Saranporn Fungthaneerat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเจลินบี แมนลูค็อบ
Miss Gellinbe Manlucob
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงวิมลมณี แซ่ซี
Miss Wimonmanee Saesee
นักเรียน
2 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรรณพรรษ กิจจา
Miss Pannapas Kitja
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวเจลินบี แมนลูค็อบ
Miss Gellinbe Manlucob
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงจิดาภา หลีนวรัตน์
Miss Jidapha Leenavarat
นักเรียน
3 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
Miss Saranporn Fungthaneerat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเลสเตอร์ ซังกะลัง
Mr. Lester Sanggalang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงอธิชา มีนรินทร์
Miss Athicha Meenarin
นักเรียน
4 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัณย์พร ฟุ้งธานีรัตน์
Miss Saranporn Fungthaneerat
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายเลสเตอร์ ซังกะลัง
Mr. Lester Sanggalang
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงชนรดี การนอก
Miss Chonradee Karnnok
นักเรียน
เด็กหญิงเขมิกา นันตสุคนธ์
Miss Khemika Nuntasukhon
นักเรียน
5 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ ตั้งวังสกุล
Mr. Wirote Tangwangsakool
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวรริชา ชาติวงษ์
Miss Raricha Chatwong
ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงณัฐนันท์ โคระชาติ
Miss Natthanan Khorachat
นักเรียน
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองเพิ่ม
Master Natthawat Thongperm
นักเรียน

กลับหน้าหลัก