รายการแข่งขัน

โรงเรียนตะพานหิน

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันละครสั้น(Skit) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Belle Cainoy
Miss Belle Cainoy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
วรปรัชญ์ สุทธิรัตน์
Voraprat Suttirat
นักเรียน
บุุญญรัตน์ วิริยม
Boonyarat Wiriyom
นักเรียน
นิติธร รอดวิหก
Nititorn Rodwihok
นักเรียน
พรนภัส อ่อนจันทร์
Phornnaphas Onchan
นักเรียน
วุฒิพร สังฆคุณ
Wuttiporn Sangkhakhun
นักเรียน
2 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Evangeline Quino
Ms. Evangeline Quino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
พรนัชชา อ่อนจันทร์
Phornnatchar Onchan
นักเรียน
3 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเซร่า ไนเติงเกล
นักเรียน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
4 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Ms. Evangeline Quino
Ms. Evangeline Quino
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ภูริเดช มาเนตร์
Purident Manet
นักเรียน
5 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Blessile Cainoy
Miss Blessile Cainoy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
บัณฑิตา เจนสาริกิจ
Banthita Janesarikit
นักเรียน
6 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Emiliano Olaer
Mr. Emiliano Olaer
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นาคินทร์ สาดชัยภูมิ
Nakin Sadchaiphum
นักเรียน
7 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mr. Emiliano Olaer
Mr. Emiliano Olaer
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
Mr. Nanchaya Mancharoen
ครูผู้ฝึกสอน
พงษ์วิวัฒิ เทียบรัตน์
Pongwitwat Teabrat
นักเรียน
ณัฐภูมิ แก้วสว่าง
Nattapoom Keawsawang
นักเรียน
8 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์(Science Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Vangelyn Rivas Aroso
Miss Vangelyn Rivas Aroso
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เกษกนก บุญคำ
Kedkanok Boonkum
นักเรียน
สุภาภรณ์ จีนใจตรง
Supaporn Jeenjaitong
นักเรียน
ธนวันต์ วิชิรมาลา
Thanawan Vichiramla
นักเรียน
9 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Math Project) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mrs. Edencita Olaer
Mrs. Edencita Olaer
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
จิตรสุภา อินทวงษ์
Jitsupa Intawong
นักเรียน
ทัตพิชา แก้วประเสริฐกุล
Tudpicha Keaphraserdkul
นักเรียน
ปัณณวิชญ์ ภคทิพากร
Pannawit Phakhathiphakorn
นักเรียน
10 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mrs. Edencita Olaer
Mrs. Edencita Olaer
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
สุชัญญา มูลเงิน
Suchanya Munngoen
นักเรียน
ปวัน ทะแสนเทพ
Pawan Thasanthep
นักเรียน
11 เกมปริศนาตัวเลข(Sudoku) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Mrs. Edencita Olaer
Mrs. Edencita Olaer
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
เบญจกิติ งามอุไรรัตน์
Benjakitti Ngamurairat
นักเรียน
ธีรภัทร พิพัฒน์บุณยารัตน์
Teeraphat Piphatbiinyarat
นักเรียน

กลับหน้าหลัก