รายการแข่งขัน

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล สถานะ พิมพ์บัตร
1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
Miss Nattanan Jutima
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Jannice Carmona
Miss Jannice Carmona
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. กนกภรณ์ จีระดิษฐ์
Miss Kanokphon Chiradit
นักเรียน
2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(English Speech) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเกษมาภรณ์ เฮงทับทิม
Mrs. Ketsamaporn Hengthaptim
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
Miss Joana Capuyan
Miss Joana Capuyan
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ชีวภัทร ทองแท้
Miss Cheewapat Thongthae
นักเรียน
3 การแข่งขัน Multi Skills Competition(ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทวี ขยันการนาวี
Miss Tawee Kayankarnnavy
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. กนกวรรณ จีระดิษฐ์
Miss Kanokwan Chiradit
นักเรียน
4 การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
Miss Sharon Rose Dotillos
Miss Sharon Rose Dotillos
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.ปิยณัฐ ประสาทเขตรการ
Miss Piyanat Prasatketkan
นักเรียน
5 การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุติมา เฉลียว
Mrs. Chutima Chaleaw
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ปัณฑารีย์ พันธ์เขียน
Miss Pandaree Pankhian
นักเรียน
6 การแข่งขัน Crossword (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ จ้อนแจง
Mr. Amnat Jonjang
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ. ญาณินท์ วิชาเดช
Miss Yanin Wichadet
นักเรียน
ด.ญ. สุภัสสรา ประสาทกิจ
Miss Supatsara Phasatkhit
นักเรียน
7 เกมต่อเลขคำนวณ(A-Math) (ม.1-ม.3)
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวราณี ศรีบัวบาล
Miss Ranee Sribuabal
ครูผู้ฝึกสอน พิมพ์บัตรนักเรียน

พิมพ์บัตรครูผู้ฝึกสอน
นางสาวทวี ขยันการนาวี
Miss Tawee Kayankannavee
ครูผู้ฝึกสอน
ด.ญ.นฤมล รักเขตรการ
Miss Narumon Rakketkan
นักเรียน
ด.ญ.ณัฐนพิน รักบ้านเพิง
Miss Natnapin Rukbanpleng
นักเรียน

กลับหน้าหลัก